• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Bases i convocatòria corresponent a 2022, de subvencions destinades a la transformació digital i modernització de les administracions de les entitats locals
Bases i convocatòria corresponent a 2022, de subvencions destinades a la transformació digital i modernització de les administracions de les entitats locals


Ordre TER/887/2022, de 12 de setembre, publicada al BOE número 222,de 15 de setembre de 2022

15/09/2022

Mitjançant aquesta ordre s'estableixen les bases reguladores i s'efectua la convocatòria corresponent a l'any 2022 de subvencions dirigides a la transformació digital i modernització de les administracions de les entitats locals, destinada als municipis de més de 50.000 habitants, així com els de població inferior que tinguin la consideració de capital de província que no hagin presentat projectes per l'import màxim assignat mitjançant l'Ordre TER/1204/2021, de 3 de novembre, per la qual s'aproven les bases reguladores i s'efectua la convocatòria corresponent a 2021, de subvencions destinades a la transformació digital i modernització de les administracions de les entitats locals, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. en els termes previstos en aquesta.

Les subvencions que es concedeixin a l'empara d'aquesta ordre s'emmarquen en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), instrument de finançament orientat als resultats, fites i objectius indicats en aquest, que resulten vinculants per a totes les administracions públiques participants. De manera específica, aquestes bases reguladores es dicten en desenvolupament del Component 11, Inversió 3, de l'esmentat PRTR.

Les subvencions contemplades en aquesta ordre es destinaran, en les condicions que en ella s'estableixen, a finançar projectes de modernització i digitalització en l'àmbit de les administracions de les entitats locals que s'emmarquin en alguna de les línies estratègiques enunciades en l'article 5, el contingut del qual està alineat amb l'Estratègia Digital 2025, el Pla de Digitalització de les Administracions Públiques 2021-2025 i altres accions de modernització dirigides al sector públic.

Podran tenir la consideració d'entitats beneficiàries i, per tant, executores, de les ajudes els ajuntaments dels municipis amb població superior a 50.000 habitants, d'acord amb les xifres de població resultants de la revisió del Padró municipal referides a l'1 de gener de 2020, així com els de població inferior que tinguin la consideració de capital de província, que no hagin presentat projectes per l'import màxim assignat mitjançant l'Ordre TER/1204/2021, de 3 de novembre, en els termes previstos en aquesta.

No podran ser beneficiàries de les subvencions regulades en aquesta ordre les entitats en les quals concorri alguna de les circumstàncies contingudes en l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.

La condició d'entitat beneficiària de l'ajuda, implica que l'entitat assumeix la totalitat de drets i obligacions inherents a tal condició, derivada de les disposicions de la Unió Europea, així com de la Llei 38/2003, de 17 de novembre i del seu Reglament de desenvolupament. Les entitats beneficiàries seran les responsables de la gestió i execució dels projectes presentats.

El període d'execució del projecte es determinarà en la resolució de concessió i, en tot cas, estarà comprès entre l'1 de febrer de 2020 i el 31 d'agost de 2023. Quan existeixin causes excepcionals que impedeixin la finalització del projecte en el període d'execució assenyalat, l'entitat beneficiària podrà sol·licitar una ampliació del mateix degudament justificada. Aquesta sol·licitud haurà de realitzar-se abans de l'últim mes del període d'execució. La Direcció General de Cooperació Autonòmica i Local, observant el que es disposa en l'article 32 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, tindrà la potestat per a prolongar el període d'execució o denegar les sol·licituds que s'haguessin pogut plantejar. L'acord adoptat no serà susceptible de recurs.

Les inversions i despeses efectuades per l'entitat beneficiària podran realitzar-se durant tot el període d'execució per al qual es concedeixi l'ajuda, amb les particularitats que estableixi la resolució de concessió. Es considerarà despesa realitzada el que es dugui a terme dins del període d'execució i sigui efectivament pagat durant aquest.

El termini per a la presentació de les sol·licituds s'iniciarà a les 9.00 hores de l'endemà de la publicació d'aquest ordre al BOE, fins a les 15.00 hores del dia 15 d'octubre de 2022 (hora peninsular espanyola). Tota sol·licitud la presentació de la qual es produeixi fora del termini establert serà inadmesa a tràmit.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu l'ordre
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC