• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Es crea el Consell Català de Municipis Rurals
Es crea el Consell Català de Municipis Rurals


Decret 166/2022, de 13 de desembre, publicat al DOGC número 8753 , de 15 de setembre de 2022

15/09/2022

Es crea el Consell Català de Municipis Rurals com a òrgan d'assessorament del Govern en matèria de règim local i de participació i proposta en els àmbits que afectin els municipis rurals, entenent com a tals els municipis de Catalunya amb una població inferior a 2.000 habitants.

El Consell Català de Municipis Rurals s'integra al departament competent en matèria d'Administració local.

Les funcions del Consell Català dels Municipis Rurals són les següents:

a) Assessorar el Govern en totes aquelles mesures que tinguin com a destinataris o afectin de forma especial els municipis rurals.

b) Detectar els problemes específics que afecten la ciutadania i els ajuntaments dels municipis rurals.

c) Elaborar propostes en relació amb la millora de la prestació de serveis en aquests municipis.

d) Proposar al departament competent en matèria d'Administració local l'adopció de mesures de coordinació interadministratives que facilitin la prestació eficaç dels serveis.

e) Sol·licitar l'elaboració d'estudis sobre qüestions d'especial interès i rellevància per als municipis rurals.

f) Promoure el debat entre especialistes sobre mesures que calgui adoptar en relació amb qüestions que afectin aquesta tipologia de municipis.

g) Assessorar sobre aquelles qüestions que li sotmeti el Govern.

El Consell Català de Municipis Rurals està integrat per vint-i-cinc persones membres, distribuïdes de la manera següent:

a) La persona titular del departament competent en matèria d'Administració local.

b) La persona titular de la secretaria sectorial competent en matèria d'Administració local.

c) La persona titular de la direcció general competent en matèria d'Administració local.

d) Quatre persones membres del Consell de Governs Locals.

e) Divuit persones membres titulars d'alcaldies de municipis de població inferior als 2.000 habitants, proposades per l'Associació Catalana de Municipis i Comarques, la Federació de Municipis de Catalunya i l'Associació de Micropobles de Catalunya.

La composició del Consell ha de garantir una representació proporcional i equilibrada dels diversos territoris, de la població del municipi, la paritat de gènere en els termes que estableix la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes, i el manteniment de la proporció de la representació política resultant de les eleccions municipals.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu el decret
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC