• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
S'obre el procediment de convocatòria pública per a la concessió de subvencions, als ens locals de Catalunya, destinades al finançament de les escoles de dansa de la seva titularitat, del curs 2020-2021
S'obre el procediment de convocatòria pública per a la concessió de subvencions, als ens locals de Catalunya, destinades al finançament de les escoles de dansa de la seva titularitat, del curs 2020-2021


Resolució EDU/2749/2022, de 2 d'agost, publicada al DOGC número 8753 , de 15 de setembre de 2022

15/09/2022

Convocatòria pública per a la concessió de subvencions als ens locals de Catalunya, en règim de concurrència no competitiva, destinades al finançament de les escoles de dansa de la seva titularitat, del curs 2020-2021.

La convocatòria es regeix per l'Ordre EDU/143/2022, de 13 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores del procediment de concessió de subvencions als ens locals de Catalunya, destinades al finançament de les escoles de dansa de la seva titularitat, del curs 2020-2021.

Poden ser entitats beneficiàries de les subvencions establertes per l'Ordre EDU/143/2022, de 13 de juny, els ens locals de Catalunya titulars d'escoles de dansa que compleixin els requisits següents:

a) Que hagin estat creades mitjançant conveni amb el Departament d'Educació.

b) Que figurin inscrites en el registre de centres del Departament d'Educació.

c) Que tinguin alumnat matriculat de 4 a 18 anys d'edat i que aquest hagi finalitzat el curs escolar objecte de la subvenció, sense causar baixa o anul·lació de matrícula en el centre.

Per obtenir la condició d'entitat beneficiària, els ens locals sol·licitants han de complir els requisits i les condicions que s'estableixen a la base reguladora 3 de l'Ordre EDU/143/2022, de 13 de juny.

Els ens locals interessats poden presentar el formulari de sol·licitud de la subvenció, el formulari de justificació i la documentació que estableixen les bases reguladores 4 i 5 de l'Ordre EDU/143/2022, de 13 de juny, en el termini de 10 dies hàbils, a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC.

La presentació de la sol·licitud i de la documentació corresponent s'efectua i es tramet, exclusivament per via electrònica, utilitzant la plataforma de l'Extranet de les Administracions Catalanes (EACAT).

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu la resolució
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC