LA ROCA DEL VALLÈS
Alcaldessa: Marta Pujol i Armengol
El Vallès Oriental, Barcelona
Població: 10.913
Superfície: 37,10 km2
http://www.laroca.cat

S'aprova l'abonament, als ajuntaments dels municipis de Catalunya on hi ha jutjat de pau, dels imports previstos per l'article 52 de la Llei de demarcació i planta judicial per al funcionament d'aquests òrgans judicials durant l'any 2021

09/07/2021
La Resolució JUS/2117/2021, d'1 de juliol, publicada al DOGC número 8454, de 9 de juliol, aprova l'abonament d'un mòdul econòmic als ajuntaments dels municipis de Catalunya on hi ha jutjat de pau per ajudar a sufragar les despeses de funcionament d'aquests òrgans judicials corresponents a l'any 2021, per un import total d'1.593.900,00 € d'acord amb el desglossament individualitzat que consta a l'annex d'aquesta resolució