La Resolució JUS/2117/2021, d'1 de juliol, publicada al DOGC número 8454, de 9 de juliol, aprova l'abonament d'un mòdul econòmic als ajuntaments dels municipis de Catalunya on hi ha jutjat de pau per ajudar a sufragar les despeses de funcionament d'aquests òrgans judicials corresponents a l'any 2021, per un import total d'1.593.900,00 € d'acord amb el desglossament individualitzat que consta a l'annex d'aquesta resolució

09/07/2021

El pagament efectiu de l'import del mòdul econòmic que correspongui segons aquesta Resolució es farà efectiu a partir del moment en què aquesta entri en vigor, d'acord amb el que preveu el punt novè, mitjançant una bestreta per la totalitat.

La quantia del mòduls econòmics s'estableix en funció de la xifra d'habitants de cadascun dels municipis, de conformitat amb la revisió dels padrons municipals respectius referits a l'1 de gener de 2020 que van ser declarats oficials mitjançant el Reial decret 1147/2020, de 15 de desembre (BOE núm. 340). D'acord amb aquesta dada, els grups per trams d'habitants i el mòdul corresponent queden fixats segons el quadre següent:

Grup I: fins a 299 habitants, 400,00 €.

Grup II: entre 300 i 499 habitants, 650,00 €.

Grup III: entre 500 i 999 habitants, 860,00 €.

Grup IV: entre 1.000 i 2.999 habitants, 1.650,00 €.

Grup V: entre 3.000 i 4.999 habitants, 3.000,00 €.

Grup VI: entre 5.000 i 6.999 habitants, 3.250,00 €.

Grup VII: entre 7.000 i 10.999 habitants, 4.650,00 €.

Grup VIII: entre 11.000 i 19.999 habitants, 5.000,00 €.

Grup IX: entre 20.000 i 29.999 habitants, 6.000,00 €.

Grup X: entre 30.000 i 39.999 habitants, 7.000,00 €.

Grup XI: 40.000 habitants o més, 8.000,00 €.

Als efectes del que preveu el Reial decret 1690/1986, d'11 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de població i demarcació territorial de les entitats locals, les xifres declarades oficials són acreditació suficient de la població de cadascun dels municipis de Catalunya on hi ha jutjat de pau per establir el tram de població i el mòdul econòmic que els correspon. L'accés a les dades del padró municipal individualitzat es verifica per mitjans telemàtics a través de la pàgina web dels organismes competents en aquesta matèria.

Els ajuntaments de la Roca del Vallès, Sant Esteve Sesrovires, Sant Joan de Vilatorrada i la Secuita percebran, a més de la quantitat que els correspongui d'acord amb l'apartat anterior, un import complementari atès el volum de treball que comporta als jutjats de pau d'aquestes poblacions l'existència de centres penitenciaris en el seu terme municipal. La quantia màxima que s'atorgarà serà de 26.500,00 €, amb càrrec a la mateixa partida pressupostària prevista a l'apartat 2 d'aquesta Resolució. La distribució per a cadascun dels ajuntaments és la següent:

Ajuntament de la Roca del Vallès: 9.000,00 €

Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires: 11.500,00 €

Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada: 2.500,00 €

Ajuntament de la Secuita: 3.500,00 €

L'atorgament de l'import complementari destinat a l'Ajuntament de la Secuita està motivat pel fet que el municipi de la Secuita és la seu de l'agrupació on està integrada la secretaria del Jutjat de Pau del Catllar, que assumeix el treball corresponent al Centre Penitenciari Mas d'Enric (el Catllar).