Us adjuntem una guia que té l’objectiu de facilitar a les entitats locals la regulació, gestió i aplicació de la taxa o la seva alternativa: la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari pel servei de recollida, transport i tractament de residus sòlids urbans


31/05/2024

La guia, elaborada pel Grup de Treball format per representants del Ministeri d’Hisenda (Secretaria General de Finançament Autonòmica i Local i la Direcció General de Tributs), del Ministeri de Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (Direcció General de Qualitat i Avaluació Ambiental) i de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP), fa referència al marc normatiu europeu i espanyol d’aplicació en aquesta matèria i dona resposta als aspectes controvertits que han sorgit pel que fa a la regulació i aplicació d’aquesta Taxa/PPPNT.

En aquest sentit, s’hi tracten els següents aspectes d’interès: l’àmbit subjectiu d’aplicació, l’obligatorietat que de forma gradual es fixi el seu import tenint en compte sistemes de pagament per generació; que aquest import s’aproximi a la cobertura del cost del servei; la possibilitat d’establir determinats beneficis fiscals i els elements que s’han de tenir en compte per la seva regulació; la determinació del cost net del servei que s’han d’incloure per la fixació de la Taxa/PPPNT; la meritació i l’exigibilitat de la Taxa/PPPNT; el sistema de notificació de la taxa; o la possibilitat del seu establiment per entitats locals de caràcter supramunicipal i prestadores de totes o algunes de les fases del servei, entre d’altres.