Els dies 14, 16, 23, 25, 28 i 29 de novembre

10/11/2016

El curs té com a finalitat donar una visió global del dret administratiu al personal al servei de l’Administració Local que treballa en tasques de tramitació de procediments o que necessita tenir una aproximació a la matèria. És de gran interès principalment aquest any 2016 en que entra en vigor la nova llei de procediment administratiu comú que introdueix importants novetats.

En el present curs s´estudia el procediment administratiu no només en relació amb la llei 30/1992 26 de novembre que es l´actual llei vigent també analitzen les principals novetats de la nova llei 39/2015 1 d'octubre de procediment administratiu comú i llei 40/2015 1 d´octubre de Règim Jurídic del Sector Públic que estaran en vigor a partir del 2 d´octubre de 2016.

El docent és Marcos Castro, llicenciat en Dret, advocat en les àrees de Dret Civil, Penal i Administratiu. Especialitzat en l’àrea de Procediment Civil i Penal. Soci administrador de la societat ACM Advocats SCP.

I, el lloc de realització és el Centre d’Estudis Adams C/ Bailèn, 126 de Barcelona.