Mitjançant la Resolució SLT/2452/2020, de 5 d’octubre, publicada al DOGC número 8240, de 6 d'octubre de 2020, s'estableixen mesures aplicables a totes les persones que es trobin i circulin pels municipis esmentats, així com a les persones titulars de qualsevol activitat econòmica, empresarial o establiment d'ús públic o obert al públic ubicat en aquest territori, que afecten els desplaçaments personals; la prevenció i higiene en centres de treball; empreses de serveis i comerç minorista; actes religiosos; ús del transport públic; activitats culturals, d'espectacles públics, recreatives i esportives; hoteleria i restauració; i activitats docents, de lleure i d’intervenció socioeducativa

06/10/2020

Aquestes mesures deixen sense efecte, en tot allò que s'hi oposin, les establertes a la Resolució SLT/1429/2020, de 18 de juny, per la qual s'adopten mesures bàsiques de protecció i organitzatives per prevenir el risc de transmissió i afavorir la contenció de la infecció per SARS-CoV-2.

La resolució entra en vigor en la data de la publicació al DOGC, és a dir el 6 d’octubre de 2020 i s'estableix la durada de les mesures en un termini de 15 dies.

 

Desplaçaments personals

Es recomana que la població romangui en el seu domicili i que es limiti la circulació per les vies d'ús públic, respectant les mesures de protecció individual i col·lectiva establertes per les autoritats competents.

Es recomana que la sortida del domicili es realitzi solament en els casos següents:

a) Per assistir al lloc de treball per efectuar la seva prestació laboral, professional o empresarial, quan no es pugui dur a terme en la modalitat de teletreball.

b) Per assistir als centres, serveis i establiments sanitaris.

c) Per assistir als centres docents (inclosos els universitaris), i per fer activitats del lleure infantil i juvenil (incloses extraescolars) i activitats d'intervenció socioeducativa (serveis d'intervenció socioeducativa i centres oberts), que han de seguir les normes aprovades en el marc del Pla d'actuació del PROCICAT. Els desplaçaments per acudir als centres educatius s'han de fer tenint en compte les mesures adreçades a evitar aglomeracions en els accessos que preveu el "Pla d'actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius en el marc de la pandèmia”, incloent el transport escolar.

d) Per assistir i tenir cura de persones grans, menors d'edat, persones dependents, amb discapacitat o especialment vulnerables.

e) Per desplaçar-se a entitats financeres i d'assegurances i d'altres serveis.

f) Per accedir als establiments comercials minoristes d'alimentació, begudes i matèries primeres.

g) Per accedir a altres establiments comercials minoristes, amb cita o avís previs, els quals han de complir les mesures de protecció i de seguretat establertes per les autoritats competents.

h) Per fer trobades i activitats culturals, del lleure i esportives amb persones del grup de convivència habitual a què es fa referència en el paràgraf següent.

i) Per realitzar actuacions requerides o urgents davant dels òrgans públics, judicials o notarials.

j) Per fer renovacions de permisos i documentació oficial, així com altres tràmits administratius inajornables.

k) Per dur a terme mudances domèstiques o professionals.

l) Per atendre els horts familiars d'autoconsum.

m) Per fer exàmens o proves oficials inajornables.

n) Per causa de força major o situació de necessitat.

Els contactes s'han de limitar, tant com sigui possible, a les persones que integren el grup de convivència habitual, al qual es poden incorporar familiars propers, cuidadors i persones a qui es dona suport per evitar-ne l'aïllament. El grup ha de ser el més estable possible.


Mesures de prevenció i higiene en centres de treball

• Sens perjudici del compliment de la normativa de prevenció de riscos laborals i de la resta de normativa laboral aplicable, les persones titulars de centres de treball, públics i privats, són responsables d'adoptar, entre d'altres, les mesures següents:

a) Adoptar mesures de neteja i desinfecció adequades a les característiques dels centres de treball i intensitat d'ús, així com garantir la ventilació dels espais i edificis, d'acord amb els protocols que s'estableixin en cada cas.

b) Posar a disposició dels treballadors aigua i sabó, o gels hidroalcohòlics o desinfectants amb activitat viricida autoritzats, per a la neteja de mans.

c) Adoptar mesures organitzatives en les condicions de treball, de forma que es garanteixi el manteniment de la distància de seguretat interpersonal mínima. Quan això no sigui possible, han de proporcionar-se als treballadors els equips de protecció adequats al nivell del risc.

d) L'ús de la mascareta és obligatori en l'entorn laboral d'acord amb la Resolució SLT/1648/2020, de 8 de juliol, per la qual s'estableixen noves mesures en l'ús de mascareta per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de la COVID-19.

e) Adoptar mesures per evitar la coincidència massiva de persones, tant dels treballadors com dels clients o usuaris, durant les franges horàries en què es prevegi més afluència.

f) Potenciar l'ús del teletreball quan per la naturalesa de l'activitat laboral sigui possible.


Empreses de serveis i comerç minorista

• L'activitat comercial s'ha de dur a terme evitant qualsevol aglomeració. Tant en espais tancats com en espais a l'aire lliure, la distància física interpersonal de seguretat s'estableix en 1,5 m. L'aforament màxim permès és l'equivalent a 2,5 m2 per persona. Cal aplicar de manera rigorosa les mesures del Pla sectorial de comerç aprovat pel PROCICAT. El Pla sectorial estableix les mesures higièniques, de prevenció i de seguretat per fer front a la COVID-19.


Actes religiosos

• Els actes religiosos, inclosos casaments, serveis religiosos, celebracions i cerimònies fúnebres han de limitar l'assistència al 50% de l'aforament.


Ús del transport públic

• Les persones titulars dels centres de treball han de facilitar als treballadors la flexibilitat horària necessària per evitar que hagin de fer servir el transport públic en hora punta.


Activitats culturals, d'espectacles públics, recreatives i esportives

• Es poden dur a terme les activitats culturals d'arts escèniques i musicals, cinema o exposicions tant en recintes estables, com ara teatres, cinemes, carpes de circ o similars, com a l'aire lliure, en espais públics especialment habilitats per a la realització d'espectacles públics, sempre que es garanteixi que no se supera el 70% de la capacitat i que es compleixen les indicacions dels plans sectorials aprovats pel Comitè de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT.

• La realització d'activitats lúdiques, recreatives i l'obertura al públic d'equipaments esportius, com ara piscines descobertes, parcs d'atraccions i parcs infantils, activitats esportives, com ara gimnasos i instal·lacions esportives, es pot dur a terme sempre que es garanteixi no superar el 50% de l'aforament i compleixin les indicacions dels plans sectorials aprovats pel Comitè de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT.


Activitats d'hoteleria i restauració

• En els establiments d'hostaleria i restauració el consum s'ha de realitzar sempre en taula.

• En l'interior l'aforament es limita al 50% de l'autoritzat i s'ha garantir una distància mínima entre taules o agrupacions de taules d'1,5 metres. A les terrasses es limita la capacitat d'ocupació de l'espai autoritzat al 50% i s'ha de garantir una distància de 2 metres entre taules o grups de taules.

• L'horari de tancament d'aquests establiments és a la 1:00 hores com a màxim, sense que es puguin admetre nous clients a partir de les 00:00 hores.

• En els establiments hotelers, l'aforament dels espais comuns es limita al 50% de l'aforament autoritzat.

• Els establiments d'hoteleria i restauració han de disposar, en llocs visibles, de cartells indicatius de l'aforament autoritzat dels espais interiors i de la capacitat d'ocupació màxima de les terrasses i de la seva limitació al 50%.

Sempre que sigui possible, s'han d'utilitzar preferiblement servei a domicili i comandes per emportar.


Activitats docents (incloses les universitàries), activitats de lleure infantil i juvenil (incloses les extraescolars) i activitats d'intervenció socioeducativa (serveis d'intervenció socioeducativa i centres oberts)

• Les activitats docents (incloses les universitàries), les activitats de lleure infantil i juvenil (incloses les extraescolars) i les activitats d'intervenció socioeducativa (serveis d'intervenció socioeducativa i centres oberts), incloent el transport escolar, s'han de dur a terme d'acord amb els corresponents plans sectorials aprovats pel Comitè de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT i la normativa relacionada, aplicant rigorosament les mesures de prevenció i protecció de la salut.


Inspecció i règim sancionador

• Correspon als ajuntaments i a l'Administració de la Generalitat de Catalunya, en l'àmbit de les seves competències, les funcions de vigilància, inspecció i control de les mesures establertes en aquesta Resolució.

• L'incompliment de les mesures recollides en aquesta resolució és objecte de règim sancionador d'acord amb el Decret llei 30/2020, de 4 d'agost, pel qual s'estableix el règim sancionador específic per l'incompliment de les mesures de prevenció i contenció sanitàries per fer front a la crisi sanitària provocada per la COVID-19.