Resolució ACC/3987/2023, de 24 de novembre, publicada al DOGC número 9050, de 28 de novembre de 2023

28/11/2023

El Consell d'Administració de l'Agència Catalana de l'Aigua ha acordat reduir els volums d'aigua lliurats per a abastament de població i per a reg de gespa en superfícies destinades a la pràctica federada de l'esport en les unitats d'explotació Embassaments Ter-Llobregat, Embassaments Llobregat i Embassaments Ter.

Aquestes reduccions s'han acordat per fer front a la situació de sequera excepcional que es viu a Catalunya. Les reserves emmagatzemades als embassaments d'aquestes unitats d'explotació es troben actualment al 18%, i es preveu que pròximament entraran en situació d'emergència.

L'acord estableix que la dotació màxima d'aigua per a abastament de població serà de 210 litres per habitant i dia, i la dotació màxima d'aigua per a reg de gespa en superfícies destinades a la pràctica federada de l'esport serà de 200 metres cúbics per hectària i mes.

Les entitats titulars i prestadores del servei de subministrament domiciliari d'aigua han d'adoptar les mesures necessàries per fer efectives les reduccions en les dotacions fixades en aquest acord.

L'acord produeix els seus efectes a partir de l'endemà de la seva publicació oficial.