Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (Resolució ACC/1290/2024)

03/05/2024

La Resolució ACC/1290/2024, de 15 d'abril, de l'Institut Català d'Energia, publicada al DOGC de 22/04/2024 amplia la dotació pressupostària i es modifica la Resolució ACC/3662/2021, d'1 de desembre (aquí), per la qual es fa pública la convocatòria de l'any 2021 per a la concessió d'ajuts del Programa per a actuacions per a l'execució de diversos programes d'incentius lligats a l'autoconsum i a l'emmagatzematge, amb fonts d'energia renovable, i a la implantació de sistemes tèrmics renovables en el sector residencial en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

El Reial decret 477/2021, de 29 de juny (aquí més informació al web), aprova la concessió directa a les comunitats autònomes els ajuts per a l'execució de diversos programes d'incentius lligats a l'autoconsum i a l'emmagatzematge, amb fonts d'energia renovable, i a la implantació de sistemes tèrmics renovables en el sector residencial.

La present resolució amplia en 88.250.742,10 euros la dotació total de 260.953.643,18 euros (inicial de 112.052.131.00 euros i ampliada en 111.539.182,58 euros i en 37.362.329,60 euros) de la convocatòria oberta. Amb la qual cosa resulta una dotació total de 349.204.385,28 euros. 

En els diferents programes d'incentius descrits a la resolució.

El termini d'execució i de justificació, queda redactat de la manera següent:
- Per als ajuts amb una data de resolució de concessió anterior a l'1 de gener de 2025, el termini d'execució i de justificació de l'actuació objecte de subvenció és d'un màxim de 18 mesos a comptar de la notificació de la resolució de concessió.
- Per als ajuts amb una data de resolució de concessió a partir de l'1 de gener de 2025, el termini d'execució i de justificació de l'actuació objecte de subvenció és d'un màxim de 12 mesos a comptar des de la notificació de la resolució de concessió.

I afegeix dins l'apartat 12 dos nous subapartats: quater i quinquies d'aplicació a totes les sol·licituds presentades. 

Font: Govern d'Espanya - 2 de maig 2024.