• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
Revaloració de les pensions públiques i altres mesures urgents en matèria social, laboral i d'ocupació
Revaloració de les pensions públiques i altres mesures urgents en matèria social, laboral i d'ocupació


El Reial decret-llei 28/2018, de 28 de desembre, publicat al BOE número 314, de 29 de desembre de 2018, regula la revaloració de les pensions i altres prestacions públiques en l'any 2019 d'acord amb l'Índex de Preus al Consum previst (IPC)

07/01/2019

D'altra banda, la necessitat de lluitar contra la precarietat en l'ocupació, i més concretament contra l'abús en la celebració de contractes temporals de curta durada, requereix, des de la perspectiva de Seguretat social, equiparar la protecció social dels treballadors que subscriuen aquest tipus de contractes amb els que han pogut subscriure un contracte de treball amb una durada més àmplia , i incrementar les cotitzacions en aquests contractes com a mesura dissuasiva per a l'empresari. A aquest efecte, es modifica l'article 151 de l’LGSS amb l'objectiu d'elevar l'increment en la cotització per la celebració d'aquest tipus de contractes fins al 40%. Al seu torn, aquest increment en la cotització va lligat a una millora de la protecció social d'aquests treballadors, mitjançant la introducció d'un nou article 249 bis a l'esmentada norma, per aplicar als dies efectivament treballats i cotitzats un "coeficient de temporalitat », que es correspon amb l'increment en la cotització abans assenyalat, i que permet al treballador reunir un major nombre de dies en alta per a l'accés a les prestacions del sistema de la Seguretat Social.

El reial decret llei conté així mateix dues disposicions en relació amb el salari mínim interprofessional. Atès que el salari mínim interprofessional s'incrementarà en 2019 en un 22,3% respecte de la quantia vigent en 2018, resulta necessari introduir, d'una banda, regles específiques d'afectació en els convenis col·lectius que l'utilitzen com a referència per determinar la quantia o l'increment del salari base o de complements salarials; i per altra banda, una habilitació legal que doni cobertura a disposicions reglamentària dirigides a desvincular d'aquest increment les normes no estatals i els negocis jurídics de naturalesa privada vigents en el moment d'entrada en vigor d'aquest increment.

El reial decret llei també retorna la capacitat dels convenis col·lectius d'establir jubilacions obligatòries per edat. En aquest sentit, la disposició permetrà el rejoveniment de plantilles, atès que els contractes extingits seran reemplaçats, en certes condicions legals, per noves contractacions de desocupats o per transformacions de temporals en indefinits o de treballadors contractats a temps parcial per contractacions a temps complet. És a dir, no es tracta d'una possibilitat indiscriminada, sinó de reconèixer una capacitat convencional sotmesa a condicions de política d'ocupació a les empreses o sectors que assumissin tal estratègia.

Durant l'any 2019, la quantia del límit màxim de la base de cotització a la Seguretat Social en aquells règims que el tinguin establert i de les bases màximes de cotització aplicables en cada un d'ells, s'estableix en 4.070,10 euros mensuals.

Igualment se suspèn l'aplicació del sistema de reducció de les cotitzacions per contingències professionals a les empreses que hagin disminuït de manera considerable la sinistralitat laboral, que preveu el Reial Decret 231/2017, de 10 de març, per a les cotitzacions que es generin durant l'any 2019. Aquesta suspensió s'estendrà fins que el Govern procedeixi a la reforma de l'esmentat reial decret, que haurà de produir-se al llarg de l'any 2019.

Pel que fa a la cotització a la  Seguretat Social de les persones que desenvolupen programes de formació i pràctiques no laborals i acadèmiques, la realització de pràctiques formatives en empreses, institucions o entitats incloses en programes de formació, la realització de pràctiques no laborals en empreses i la realització de pràctiques acadèmiques externes a l'empara de la respectiva regulació legal i reglamentària, ha de determinar la inclusió en el sistema de la Seguretat Social de les persones que realitzin les pràctiques indicades, encara que no tinguin caràcter remunerat. Aquestes pràctiques comprenen les realitzades tant per alumnes universitaris de titulacions oficials de grau i màster com per alumnes de formació professional de grau mitjà o superior. Aquestes persones quedaran compreses en el règim general de la Seguretat Social, com assimilades a treballadors per compte aliè, amb exclusió de la protecció per desocupació, llevat que la pràctica o formació es realitzi a bord d'embarcacions, en què la inclusió es produirà en el règim especial de la Seguretat Social dels treballadors del mar

El compliment de les obligacions en matèria de Seguretat Social correspon:

a) En el cas de pràctiques i programes formatius remunerats, a qui correspongui d'acord amb la normativa aplicable en cada cas.

b) En el cas de pràctiques i programes formatius no remunerats, a l'empresa, institució o entitat en què es desenvolupin aquells, llevat que en el conveni o acord de cooperació que, si escau, se subscrigui per a la seva realització es disposi que tals obligacions correspondran al centre educatiu en el qual els alumnes cursin els seus estudis.

La cotització a la Seguretat Social s'efectuarà, en tot cas, aplicant les regles de cotització corresponents als contractes per a la formació i l'aprenentatge, sense que hi hagi obligació de cotitzar per les contingències de desocupació, ni al Fons de Garantia Salarial ni per formació professional.

Finalment, la cobertura de la contingència de desocupació en els contractes per a la formació i l'aprenentatge subscrits amb alumnes treballadors en els programes públics d'ocupació i formació, incloent els programes d'escoles taller, cases d'oficis i tallers d'ocupació, és aplicable als contractes que se subscriguin a partir de la data d'entrada en vigor d'aquest reial decret llei. A aquests efectes, els contractes vigents a la data d'entrada en vigor d'aquesta norma, així com les seves pròrrogues, es regiran a aquests efectes per la normativa a l'empara es van concertar els contractes inicials.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu la disposició


BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC