• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
Mesures en matèria tributària i cadastral
Mesures en matèria tributària i cadastral


Reial decret-llei 27/2018, de 28 de desembre, publicat al BOE número 314, de 29 de desembre de 2018

07/01/2019

Aquesta norma actualitza els valors cadastrals a què es refereix l'apartat 2 de l'article 32 del text refós de la Llei del cadastre immobiliari, aprovat per Reial decret legislatiu 1/2004, de 5 de març, que queden fixats per 2019 d'acord amb el següent quadre:

Any d'entrada en vigor ponència de valors - Coeficient d'actualització

1984, 1985, 1986, 1987, 1988 i 1989: 1,05

1990, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 i 2000: 1,03

2001, 2002 i 2003: 1,02

2005, 2006, 2007, 2008, 2009 i 2011: 0,97

2012 i 2013: 0,93

Aquests  coeficients s'aplicaran en els termes següents:

a) Quan es tracti de béns immobles valorats d'acord amb les dades que consten en el Cadastre Immobiliari, s'aplicarà sobre el valor assignat a aquests béns per 2018.

b) Quan es tracti de valors cadastrals notificats en l'exercici 2018, obtinguts de l'aplicació de Ponències de valors parcials aprovades en l'esmentat exercici, s'aplicarà sobre aquests valors.

c) Quan es tracti de béns immobles que hagin tingut alteracions de les seves característiques d'acord amb les dades que consten en el Cadastre Immobiliari, sense que aquestes variacions hagin tingut efectivitat, el coeficient s'aplica sobre el valor assignat a aquests immobles, en virtut de les noves circumstàncies, per la Direcció General del Cadastre, amb aplicació dels mòduls que hagin servit de base per a la fixació dels valors cadastrals de la resta dels béns immobles del municipi.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu la disposició


BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC