• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL: Bones pràctiques mediambientals en el sector de l'administració pública
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL: Bones pràctiques mediambientals en el sector de l'administració pública


ODS 11: Ciutats i comunitats sostenibles

Les administracions públiques, per la seva dimensió, l'abast de les activitats que duen a terme i la seva capacitat d'influència sobre els mercats, tenen un paper clau en l'assoliment dels ODS


05/09/2019

Aquest volum fa un recull de bones pràctiques desenvolupades per administracions públiques municipals d'arreu d'Europa en matèria mediambiental, d'entre les que destaquen agrupades per àmbit temàtic:

- Plans de sostenibilitat en oficines: millora de l'eficiència energètica, monitorització dels consums per detectar oportunitats de millora, estratègies de reducció del consum d'aigua en edificis públics, reducció del consum de paper i altres consumibles, estratègies de reducció de l'ús de vehicles privats per anar a la feina, plans per reduir l'impacte ambiental de les cantines, etc.

- Consum d'energia: desenvolupament d'un pla d'eficiència energètica del municipi, instal·lació de sistemes d'enllumenat públic més eficients, instal·lació de sistemes de climatització per districtes, establiment de partenariats públics-privats per millorar l'eficiència energètica o impulsar la producció/ús d'energies renovables, etc.

- Mobilitat: disseny i implementació de Plans Urbans de Desenvolupament Sostenible, ampliació de la xarxa de carrils bici, campanyes per promocionar els desplaçaments a peu o en bicicleta, implantació de sistemes de cotxe compartit, promocionar l'ús de vehicles elèctrics, implantació de patges urbans, disseny d'estratègies per reduir la contaminació provocada pels sistemes urbans de distribució de mercaderies, etc.

- Ús del sòl: contenció de l'expansió urbanística, protecció dels espais naturals que rodegen les ciutats, etc.

- Ecologia urbana: creació d'una xarxa d'espais urbans dins de l'entorn urbà, implementació de plans d'acció per a la protecció de la biodiversitat, inversions en la regeneració de zones verdes i espais urbans abandonats, estratègies de reducció de la contaminació atmosfèrica i acústica, etc.

- Gestió de l'aigua: estratègies per reduir el consum d'aigua del municipi, mesures de reutilització de l'aigua, instal·lació de comptadors als habitatges/indústries que no en tinguin, etc.

- Contractació pública amb criteris ambientals: introducció de criteris ambientals en els contractes de subministrament de béns i serveis al sector públic tenint en compte els impactes ambientals en tot el cicle de vida (producció, manteniment i gestió dels residus).

- Educació ambiental: programes de sensibilització ambiental, organització de tallers a les escoles, serveis d'informació de subvencions i ajudes, etc.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Més informació


BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC