• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
Mesures i instruccions sobre el coronavirus actualitzades a dilluns 6 d'abril d'interès per als governs locals
Mesures i instruccions sobre el coronavirus actualitzades a dilluns 6 d'abril d'interès per als governs locals


Us informem de les mesures i els enllaços actualitzats amb la informació oficial referent a les accions per prevenir i controlar el coronavirus

A la part inferior us adjuntem també un document recopilatori de molt interès amb les notes informatives elaborades per l'FMC en relació a la covid-19

Aquesta informació serà actualitzada tan bon punt apareguin nous comunicats oficials


06/04/2020

El 14 de març es va declarar l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada per la COVID-19 (RD 463/2020, BOE 67). D'acord amb la seva DF primera, queden ratificades totes les disposicions i mesures adoptades prèviament per les autoritats competents de CCAA i EELL en relació al COVID-19, que continuen vigents i produiran els efectes previstos, sempre que resultin compatibles amb el precitat RD. El 15 de març, el BOE publicava les mesures que adopten els ministeris a l’empara de l'RD 463/2020. En funció de l’evolució epidemiològica, les autoritats competents poden dictar noves disposicions que s'actualitzen puntualment.

La Generalitat informa a través d’un espai web específic coronavirus que recull les actuacions a implementar i les notes de premsa de Govern per temes.


Noves disposicions (6 d'abril de 2020)

S’aixeca la restricció de sortida de les persones dels municipis d’Igualada, Vilanova del Camí, Santa Margarida de Montbui i Òdena (Ordre SND/323/2020, de 5 d’abril, publicada al BOE número 95, de 6 d’abril de 2020). Cliqueu aquí per ampliar la informació

Dret a percepció del bo social per part de treballadors autònoms que hagin cessat la seva activitat o hagin vist reduïda la seva facturació i modificació del model de sol·licitud del bo social (Ordre TED/320/2020, de 3 d'abril, publicada al BOE número 94, de 4 d'abril. Cliqueu aquí per a més informació

Mesures especials per a l'ús de bioetanol per fabricar solucions i gels hidroalcohòlics per desinfectar les mans (Ordre SND/321/2020, de 3 d'abril, publicada al BOE número 94, de 4 d'abril de 2020). Cliqueu aquí per ampliar la informació

Mesures per atendre necessitats urgents de caràcter social o sanitari (Ordre SND/322/2020, de 3 d'abril, publicada al BOE núemro 95, de 4 d'abril de 2020, que modifica les ordres SND/275/2020, de 23 de març i SND/295/2020, de 26 de març). Cliqueu aquí per ampliar la informació


Conjunt de disposicions anteriors a avui

Mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic (RDLL 11/2020, de 31 de març, BOE 91, d’1 d’abril de 2020). Cliqueu aquí per ampliar la informació

Autorització de la pròrroga de l'estat d'alarma (Resolució de 25 de març de 2020, BOE 86, 28-1-20). Cliqueu aquí per ampliar la informació

Es prorroga l'estat d'alarma declarat per l'RD 463/2020 (RD 476/2020, de 27 de març, BOE 86, 28-3-20). Cliqueu aquí per ampliar la informació

Modificació de l'RD 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma (RD 465/2020, de 17-3-20, BOE 73, 18-3-20). Cliqueu aquí per obtenir més informació

Mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica. (DLL 7/2020, de 17-3-20, DOGC 8089, 19-3-20). Per a més informació, cliqueu aquí

Mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte del COVID-19 (RDLL 8/2020, 17-3-20, BOE 73, 18-3-20). Si cliqueu aquí veureu una anàlisi dels aspectes més importants per als governs locals.

Molt important: si cliqueu aquí veureu una nota explicativa sobre destinació del superàvit de les eell 2019 a partides d'atenció social a afectats pel coronavirus

Mesures urgents en matèria assistencial, pressupostària, financera, fiscal i de contractació pública (DLL 6/2020, DOGC 8084A de 12 de març) 

Mesures urgents per respondre a l'impacte econòmic (RDLL 7/2020, de 12 de març)

 

Mesures en l'àmbit de la salut / sanitat

Delegació de competències de la consellera de Salut en la Secretaria de Salut Pública del Departament de SalutCliqueu aquí per a més informació 

Es declaren els serveis funeraris serveis de prestació forçosaPer ampliar la informació cliqueu aquí

Recollida i transmissió de dades de difunts. Cliqueu aquí per ampliar la informació

Determinats establiments sanitaris son serveis essencialsCliqueu aquí per ampliar la informació 

Sales de vetlla i cerimònies fúnebresCliqueu aquí per ampliar la informació

S'adopten mesures en matèria de recursos humans i mitjans

Trasllat de cadàvers. Cliqueu aquí per a més informació

Ordenació i d'intervenció sanitària a les residències socials de CatalunyaCliqueu aquí per ampliar la informació

Dispensació i administració de medicaments. Per ampliar la informació, cliqueu aquí

S'habiliten d'hotels per a l'ús del Sistema de Salut de Catalunya. Per a més informació cliqueu aquí

Abastament d'aigua de consum i sanejament d'aigües residualsPer a més informació, cliqueu aquí

Habilitació sanitària per a l'ús sanitari d'establiments turísticsPer a més informació, cliqueu aquí

Suspensió d'activitats assistencials de caràcter no urgent dels centres, serveis i establiments privats de règim ambulatori. Cliqueu aquí per a més informació

Expedició de la llicència d'enterramentCliqueu aquí per ampliar la informació

Accés a la prestació farmacèutica de l'SNS al col·lectiu dels règims especials de la Seguretat Social

Remissió d'informació de caràcter epidemiològic de situació de capacitat assistencial de necessitats de recursos humans i material per part de les CCAA al Ministeri

Alimentació dels animals domèstics a la via públicaPer a més informació, cliqueu aquí

Alternatives a les mascaretes EPI amb distintiu CE europeu

Instrucció sobre la gestió de residusCliqueu aquí per obtenir més informació 

Pròrrogues de certificats sanitaris per garantir prestacions i serveis del sector marítim i pesquer  

Mesura per posar a disposició del Departament de Salut, centres i establiments sanitaris de caràcter privat que siguin necessaris en cada moment per a la gestió de la situació de crisi sanitària (salut)

Mesures en recursos humans i de centres i establiments sanitaris privats

Obligacions dels fabricants i importadors de productes sanitaris d'informar a l'SNS

Mesures complementàries per a la prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2

Mesures dictades pel Departament de Salut


Mesures en l'àmbit d'afers socials

Protecció i assistència a les víctimes de violència de gènerePer ampliar la informació, cliqueu aquí

Mesures en matèria de recursos humansCliqueu aquí per a més informació 

Mesures excepcionals organitzatives i de recursos humans en l'àmbit dels serveis socials del Sistema Català de Serveis Socials. Per a més informació, cliqueu aquí 

Modificació parcial dels criteris comuns d'acreditació per garantir la qualitat de centres i serveis del Sistema per a l'Autonomia i l'Atenció a la Dependència. Cliqueu aquí per ampliar la informació 

Informació a centres de serveis socials de caràcter residencial. Cliqueu aquí per a més informació 

Mesures relatives a les residències de gent gran i centres sociosanitaris 

Mesura de suport del Ministeri de Defensa al Ministeri de Drets Socials en actuacions per a la protecció de la població sense llar i assentaments a xaboles


Mesures en l'àmbit d'ocupació

Permís retribuït recuperable per a treballadors per compte aliè que no prestin serveis essencials. Cliqueu aquí per ampliar la informació

Mesures complementàries en l'àmbit laboralCliqueu aquí per ampliar la informació 

Concreció de les mesures de distància entre treballadors i treballadores i amb les persones usuàries amb les quals interactuen en els centres de treballCliqueu aquí per a més informació

Mesures de distància entre treballadors i usuaris al treball. Per a més informació, cliqueu aquí

Ajuts a autònoms per compensar pèrdues econòmiquesCliqueu aquí per a més informació 

La CE orienta sobre l'ús del marc de contractació pública. Cliqueu aquí per a més informació

 

Mesures en l'àmbit de l'economia

Mesures per fer front a l'impacte sanitari, econòmic i social. Cliqueu aquí per ampliar la informació

Suspensió dels contractes d'obres de la GeneralitatCliqueu aquí per a més informació 


Mesures en l'àmbit de protecció civil 

Model de declaració per facilitar trajectes entre residència i treball. Per a més informació, cliqueu aquí

 

Mesures en l'àmbit d'interior

Pròrroga dels controls a les fronteres interiors terrestresCliqueu aquí per ampliar informació

Modificació de les restriccions en trànsit i circulacióPer ampliar la informació, cliqueu aquí

Pròrroga a la prohibició de vaixells d'Itàlia i altres creuers. Cliqueu aquí per a més informació

Prohibició de vols procedents d'Itàlia i altres condicions aplicables a serveis de mobilitat (públics o privats). Per ampliar la informació, cliqueu aquí 

Restabliment temporal dels controls fronteres interiors terrestresPer a més informació, cliqueu aquí

Obertura d’establiments de restauració i comerços als aeroportsPer a més informació, cliqueu aquí


Mesures en l'àmbit de transports i mobilitat

Gratuïtat d'alguns serveis de transport públic de viatgers (carretera i ferroviari) a Catalunya. Cliqueu aquí per ampliar la informació 

Distribució de mascaretes en l'àmbit del transport terrestre. Cliqueu aquí per ampliar la informació

Reducció de serveis de transport de viatgers. Cliqueu aquí per ampliar la informació

Segona adquisició i distribució de mascaretes (Ministeri)Per ampliar la informació, cliqueu aquí

S'exceptua temporalment el compliment de les normes de temps de conducció i descans en els transports de mercaderiesPer a més informació, cliqueu aquí

Mesures en taxi, lloguer de vehicles amb conductor, altres formes de mobilitat, transport de mercaderies i logísticaPer ampliar la informació, cliqueu aquí 

Reducció dels serveis de transports de viatgersCliqueu aquí per obtenir més informació 

Adquisició i distribució de mascaretes en mercaderies i viatgers. Cliqueu aquí per a més informació

Instruccions de transport de carreteraCliqueu aquí per a més informació 

Trànsit i circulació de vehicles a motor. Cliqueu aquí per obtenir més informació 

Transport de mercaderies per carretera amb dues persones a la cabina i obertura de tallers de reparació i manteniment d'aquests vehicles. Per a ampliar la informació, cliqueu aquí

Instrucció per habilitar les persones amb discapacitat i alteracions conductuals a circular, amb un acompanyant, per la via pública. Per a ampliar la informació, cliqueu aquí

Instruccions sobre transport per carreteraCliqueu aquí per obtenir més informació

Obertura de locals d'arrendament de vehicles sense conductor per garantir transport de mercaderies

Mesures complementàries en l'àmbit del transport públic de viatgersEls ajuntaments que disposin de transport públic, i facin modificacions del servei, hauran de comunicar-ho a la DG de Transport i Mobilitat que, alhora, traslladarà informe al Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana

Mesures per al transport públic de titularitat autonòmica i local

Mesures per a transportistes de mercaderies

Mesures aplicables a les companyies marítimes, aèries i de transport terrestre

Restriccions a la circulació 

Suspensió transport marítim


Mesures en l'àmbit de turisme 

Es declaren essencials alguns llotjaments turístics (modificació). Per a més informació, cliqueu aquí

Alguns allotjaments turístics són serveis essencialsCliqueu aquí per ampliar la informació 

Suspensió d'obertura dels establiments d'allotjament turístic. Per a ampliar la informació, cliqueu aquí 

 

Mesures en l'àmbit d'interior 

Mesures per a les forces i cossos de seguretat

Mesures per al Sistema Nacional de Protecció Civil

Perímetre conca Òdena 

 

Mesures en l'àmbit de justícia

Mesures per a les institucions penitenciàries

 

Mesures en l'àmbit d'educació

Tancament centres educatius


Mesures en diversos àmbits 

Modificació parcial de les mesures urgents en contractació pública, salut i gestió de residus sanitaris, transparència, transport públic i matèria tributària i econòmica Cliqueu aquí per ampliar la informació

Mesures relatives a la remissió d'informació al Ministeri de Sanitat: relativa a les mesures adoptades per les ccaa i entitats locals amb anterioritat a la declaració de l'estat d'alarma 

Mesures per a la gestió de la situació de crisis sanitària

Noves mesures addicionals 

Ús dels mitjans electrònics

 

Convalidacions de RDLL (Resolució de 25 de març, BOE 88, de 30 de març)

Amb l'RDLL 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries

Amb l'RDLL 5/2020, de 25 de febrer, de mesures urgents en matèria de agricultura i alimentació

Amb l'RDLL 6/2020, de 10 de març, de mesures urgents àmbit econòmic i protecció de la salut pública

Amb l'RDLL 7/2020, de 12 de març, de mesures urgents per a respondre a l'impacte econòmic


Altres enllaços

- Departament de Salut de la Generalitat: Canal Salut

- Departament d'Interior: Recomanacions per als municipis en el marc del Pla d’Actuació del PROCICAT per emergències associades a malalties transmissibles emergents amb potencial alt risc

- Informació rellevant per a empreses; centres (àmbit serveis socials) i col·lectius específics (DTASF)

Normativa catalana COVID-19 per ordre cronològic (Portal Jurídic de Catalunya)

- Ministeri de Sanitat: informació

- Govern de l’Estat: Mesures crisi sanitària COVID-19

- Web de la FEMP que recopila informació d'interès per a governs locals

- Informació de l'Institut de Salut Carlos III que publica els informes epidemiològics oficials

- Consells de l’Organització Mundial de la Salut (OMS): diversos

 

Protecció Civil adverteix que aquests dies proliferen els rumors. QUALSEVOL mesura que afecti la població és difosa pels comptes oficials de Govern. "Abans de 'reenviar', CONTRASTA-HO".

MOLT IMPORTANT: Cliqueu aquí per accedir a un seguit de documents importants per als ajuntaments en relació a la prevenció i control del coronavirus.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Documents d'interès relacionats
Espai web específic Generalitat


BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC