• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
Prevenció de les pèrdues i el malbaratament alimentari
Prevenció de les pèrdues i el malbaratament alimentari


La Llei 3/2020, d'11 de març, de prevenció de les pèrdues i el malbaratament alimentari, publicada al DOGC número 8084, de 13 de març de 2020, pretén conscienciar sobre el problema del malbaratament alimentari i habilitar algunes eines que en facin possible la prevenció i promoure mesures que incentivin la reducció del malbaratament com, per exemple, l'establiment d'acords entre empreses distribuïdores i entitats d'iniciativa social

16/03/2020

S'estableixen les obligacions dels diferents agents que intervenen en la cadena alimentària per a complir els objectius fixats per la llei amb una voluntat clarament preventiva que pretén, des de l'administració competent, promoure i fer divulgació, de manera preferent, de bones pràctiques i accions de sensibilització i l'elaboració d'estudis per a conèixer la quantificació, les causes, el procés, el lloc i el moment en què es produeixen les pèrdues i el malbaratament alimentaris. També és voluntat de l'Administració treballar en el disseny d'indicadors d'avaluació; elaborar i difondre guies de bones pràctiques per a reduir les pèrdues i el malbaratament d'aliments dels agents de la cadena alimentària; desenvolupar campanyes d'informació dirigides a consumidors i restauració; promoure acords de compliment voluntari; desenvolupar la col·laboració amb els bancs d'aliments i altres entitats d'iniciativa social; fomentar els canals curts de comercialització, i fomentar les auditories sectorials o d'empreses i el disseny i desenvolupament de nous projectes que permetin millorar l'eficiència en l'aprofitament d'aliments.

Aquesta llei consta de quinze articles, estructurats en quatre capítols. El capítol I, «Disposicions generals», incorpora l'objecte de la Llei, l'àmbit d'aplicació i les definicions dels conceptes. El capítol II, «Obligacions dels agents de la cadena alimentària», estableix les obligacions de les empreses de la cadena alimentària, de les entitats d'iniciativa social i altres organitzacions sense ànim de lucre, de les empreses del sector de la restauració i l'hostaleria i de la mateixa Administració pública i el sector públic. El capítol III, «Prevenció de les pèrdues i el malbaratament alimentaris», estableix mesures de suport i foment del Govern per a prevenir el malbaratament alimentari. El capítol IV és el règim sancionador. Finalment, la llei es completa amb dues disposicions addicionals i set disposicions finals.


Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu la llei


BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC