• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Subvencions per compensar les pèrdues del 14 al 30 de març del 2020 de les sales d'exhibició cinematogràfica de Catalunya pel seu tancament forçós a causa de les mesures establertes amb motiu de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19
Subvencions per compensar les pèrdues del 14 al 30 de març del 2020 de les sales d'exhibició cinematogràfica de Catalunya pel seu tancament forçós a causa de les mesures establertes amb motiu de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19


La Resolució CLT/558/2021, de 25 de febrer, publicada al DOGC número 8359, de 8 de març, obre la convocatòria per a la concessió d’aquestes subvencions, en règim de concurrència no competitiva

08/03/2021

Les subvencions que preveu aquesta convocatòria es regeixen per:

a) Les bases generals reguladores dels procediments per a la concessió d'ajuts en règim de concurrència, que s'han publicat mitjançant la Resolució CLT/3142/2020, d'1 de desembre (DOGC núm. 8287, de 4.12.2020) i que han estat modificades per l'Acord publicat mitjançant la Resolució CLT/187/2021, de 28 de gener (DOGC 8347, de 22 de febrer de 2021).

b) Les bases específiques de l'Acord del Consell d'Administració de l'Institut Català de les Empreses Culturals de 27 de gener de 2021, publicat mitjançant la Resolució CLT/204/2021, d'1 de febrer (DOGC núm. 8333, de 4 de febrer de 2021).

c) La normativa general de subvencions.

Les sol·licituds de subvencions i altres tràmits associats al procediment de concessió, justificació, modificació i revocació d'aquestes subvencions s'han d'efectuar i trametre per mitjans telemàtics, d'acord amb l'Ordre CLT/4/2013, de 2 de gener, per la qual s'aprova la tramitació telemàtica obligatòria dels procediments de concessió, justificació, modificació i revocació d'ajuts de concurrència pública (DOGC núm. 6297, de 21 de gener de 2013), a través del portal gencat.cat: Informació, tràmits i serveis de la Generalitat de Catalunya (http://web.gencat.cat/ca/tramits). Des de la finestreta única de subvencions del Departament de Cultura (http://cultura.gencat.cat/subvencions) es pot accedir a la plataforma esmentada.

El formulari normalitzat de sol·licitud i els formularis del projecte d'activitat o d'actuació i el del pressupost complet i detallat es poden obtenir a la finestreta única de subvencions (http://cultura.gencat.cat/subvencions).

La dotació màxima de les subvencions que preveu aquesta convocatòria és de 2.000.000 d'euros.

El període de referència és del 14 al 30 de març del 2019.

El període per presentar les sol·licituds és del 9 al 29 de març del 2021, tots dos inclosos.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu la resolució
Informació GenCat


BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC