• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
Es regula l’eutanàsia
Es regula l’eutanàsia


L'objecte d'aquesta llei (Llei orgànica 3/2021, de 24 de març, publicada al BOE número 72, de 25 de març) és regular el dret que correspon a tota persona que compleixi les condicions exigides a sol·licitar i rebre l'ajuda necessària per morir, el procediment que ha de seguir-se i les garanties que han d'observar-se. Així mateix, determina els deures del personal sanitari que atengui aquestes persones, definint el seu marc d'actuació, i regula les obligacions de les administracions i institucions concernides per a assegurar el correcte exercici del dret reconegut en la llei

25/03/2021

La llei serà aplicable a totes les persones físiques o jurídiques, públiques o privades, que actuïn o es trobin en territori espanyol. A aquest efecte, s'entendrà que una persona jurídica es troba en territori espanyol quan tingui domicili social, seu d'adreça efectiva, sucursal, delegació o establiment de qualsevol naturalesa en territori espanyol.

La llei consta de cinc capítols, set disposicions addicionals, una disposició transitòria, una disposició derogatòria i quatre disposicions finals.

El capítol I està destinat a delimitar el seu objecte i àmbit d'aplicació, així com a establir les necessàries definicions fonamentals del text normatiu.

El capítol II estableix els requisits perquè les persones puguin sol·licitar la prestació d'ajuda per a morir i les condicions per al seu exercici. Tota persona major d'edat i en plena capacitat d'obrar i decidir pot sol·licitar i rebre aquesta ajuda, sempre que ho faci de manera autònoma, conscient i informada, i que es trobi en els supòsits de patiment greu, crònic i impossibilitant o de malaltia greu i incurable causants d'un sofriment físic o psíquic intolerables. S'articula també la possibilitat de sol·licitar aquesta ajuda mitjançant el document d'instruccions prèvies o equivalent, legalment reconegut, que existeix ja en el nostre ordenament jurídic.

El capítol III va dirigit a regular el procediment que s'ha de seguir per a la realització de la prestació d'ajuda per morir i les garanties que han d'observar-se en l'aplicació d'aquesta prestació. En aquest àmbit cal destacar la creació de Comissions de Garantia i Avaluació que han de verificar de manera prèvia i controlar a posteriori el respecte a la llei i els procediments que estableix.

El capítol IV estableix els elements que permeten garantir a tota la ciutadania l'accés en condicions d'igualtat a la prestació d'ajuda per a morir, incloent-la en la cartera comuna de serveis del Sistema Nacional de Salut i garantint així el seu finançament públic, però garantint també la seva prestació en centres privats o, fins i tot, en el domicili. Cal destacar que es garanteix aquesta prestació sense perjudici de la possibilitat d'objecció de consciència del personal sanitari.

Finalment, el capítol V regula les Comissions de Garantia i Avaluació que hauran de crear-se en totes les Comunitats Autònomes i a les Ciutats de Ceuta i Melilla als fins de la llei.

Les disposicions addicionals garanteixen que els qui sol·liciten ajuda per a morir a l'empara de la Llei, es considerarà que moren per mort natural; asseguren recursos i mitjans de suport destinats a les persones amb discapacitat; estableixen mecanismes per a donar la màxima difusió a la Llei entre els professionals sanitaris i la ciutadania i ofereixen formació contínua específica sobre l'ajuda per a morir, així com un règim sancionador. En les seves disposicions finals, es procedeix a la modificació de la Llei orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi Penal, a fi de despenalitzar totes aquelles conductes eutanàsiques en els supòsits i condicions establerts per la llei.

La llei entrarà en vigor als tres mesos de la seva publicació al BOE, excepte l’art. 17 (composició de les Comissions de Garantia i Avaluació de les CCAA), que entrarà en vigor l'endemà al de la seva publicació al BOE.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu la llei
Més informació al web


BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC