• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
S'aproven les bases per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència pública no competitiva, per a entitats que han adquirit habitatges amb un préstec bonificat mitjançant els drets de tanteig i retracte o la compra directa per destinar-los a lloguer social
S'aproven les bases per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència pública no competitiva, per a entitats que han adquirit habitatges amb un préstec bonificat mitjançant els drets de tanteig i retracte o la compra directa per destinar-los a lloguer social


Aquestes bases tenen com a objecte regular la concessió de subvencions, en règim de concurrència pública no competitiva, a ajuntaments, promotors públics, promotors socials i entitats socials de la Xarxa d'Habitatges d'Inserció, que han adquirit habitatges mitjançant l'exercici dels drets de tanteig i retracte o la compra directa per destinar-los a lloguer social, i que s'han adherit a la línia de finançament de préstecs bonificats convinguda entre l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i l'Institut Català de Finances (Resolució DSO/3017/2021, publicada al DOGC número 8519, de 8 d’octubre de 2021)

08/10/2021

És subvencionable l'import que equival a la diferència entre la renda o contraprestació objectiva i la renda o contraprestació ajustada que correspon al període que fixa la convocatòria pertinent. Ambdues rendes han de constar en el contracte d'arrendament o de cessió d'ús.

Poden ser entitats beneficiàries d'aquestes subvencions els ajuntaments, els promotors públics, els promotors socials i les entitats socials de la Xarxa d'Habitatges d'Inserció que s'hagin adherit a l'Acord marc per a la línia de préstecs bonificats i que:

a) Hagin adquirit habitatges com a beneficiàries dels drets de tanteig i retracte que preveu el Decret llei 1/2015, de 24 de març, exercits per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, excepte l'Ajuntament de Barcelona, que es regeix per la Carta municipal de Barcelona.

b) Hagin adquirit habitatges en el marc del finançament subscrit entre l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i l'Institut Català de Finances per a l'adquisició d'habitatges destinats a lloguer social.

L'import de la subvenció per a cada habitatge és la diferència entre la renda o contraprestació objectiva i la renda o contraprestació ajustada.

Les sol·licituds i altres tràmits associats al procediment de concessió de les subvencions, així com la documentació relativa a la justificació, s'han de formalitzar exclusivament per via electrònica en el registre electrònic de la Generalitat de Catalunya, per mitjà dels portals de tràmits que s'indiquen a continuació, d'acord amb el que disposa l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu de les administracions públiques: En el cas dels ajuntaments i els promotors públics, mitjançant l'extranet de les administracions públiques de Catalunya (EACAT). El formulari de sol·licitud, així com la informació sobre aquest tràmit, estan a disposició dels sol·licitants a l'EACAT (http://www.eacat.cat).

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu la resolució


BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC