• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Codi de conducta dels alts càrrecs i personal directiu de l'Administració de la Generalitat i de les entitats del seu sector públic
Codi de conducta dels alts càrrecs i personal directiu de l'Administració de la Generalitat i de les entitats del seu sector públic


Acord del Govern 206/2021 de 21 de desembre publicat al DOGC del 23 de desembre

23/12/2021

L'Acord GOV/82/2016, de 21 de juny, pel qual s'aprova el Codi de conducta dels alts càrrecs i personal directiu de l'Administració de la Generalitat i de les entitats del seu sector públic, i altres mesures en matèria de transparència, grups d'interès i ètica pública, fou un pas decisiu en la construcció d'un sistema d'integritat pública de Catalunya. Aquest Acord acompleix l'article 55.3 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, que establia un mandat al Govern per elaborar un codi de conducta dels seus alts càrrecs i directius que concretés i desenvolupés els principis ètics i les regles de conducta d'acord amb les quals han d'actuar. També estableix diferents mesures complementàries al Codi de conducta, a fi i efecte de garantir la seva adequada aplicació i de disposar d'un sistema d'integritat pública dins l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic. D'entre aquestes mesures, el punt 6 va crear el Comitè Assessor d'Ètica Pública (CAEP).

Durant aquest temps, el CAEP ha tingut una activitat intensa fent promoció, pedagogia i vigilància del Codi de conducta referit. En aquests moments, i derivat d'una sèrie d'iniciatives, es planteja una revisió de la seva composició i de les seves funcions.

Pel que fa a la composició, hi ha tres iniciatives que propicien un canvi significatiu:

- En primer lloc, l'Acord del Govern de 15 de gener de 2020, pel qual s'aprova l'Estratègia de lluita contra la corrupció i d'enfortiment de la integritat de l'Administració de la Generalitat i de les entitats del seu sector públic, i n'aprova el model de governança, crea el Grup director i el Grup executiu per implementar-la; crea el Programa de suport per implementar-la, i crea l'Espai de participació ciutadana de seguiment, defineix 25 actuacions per ser implementades en un termini de dos anys. L'actuació 19 estableix "Professionalitzar i estructurar la gestió ètica i desenvolupar els instruments de gestió ètica que conformen un marc d'integritat” i entre d'altres punts, preveu "Dotar de més independència i de professionalitat els comitès ètics mitjançant la incorporació d'experts externs, que no formin part dels equips de la Generalitat de Catalunya”.

- En segon lloc, un dels acords aprovats per unanimitat en la I Cimera contra la corrupció celebrada al Parlament de Catalunya el 17 de juliol de 2020 és el de "modificar la composició del Comitè Assessor d'Ètica Pública amb persones lliures de filiacions polítiques i de càrrecs en l'Administració”. - I, en tercer lloc, l'Acord d'investidura de 17 de maig de 2021 preveu, en relació amb el Comitè Assessor d'Ètica Pública, el compromís d'"Actualitzar el codi ètic dels alts càrrecs i directius del sector públic establint els mecanismes que garanteixin una major independència del Comitè Assessor d'Ètica Pública.”.

Actualment, la composició del CAEP només preveu la presència de membres de l'Administració de la Generalitat. Per potenciar la independència, la imparcialitat i la professionalitat d'aquest òrgan, d'acord amb les previsions de l'Estratègia, els acords de la I Cimera anticorrupció i el compromís del Govern de la XIV Legislatura, cal modificar la composició del Comitè Assessor d'Ètica Pública, incorporant-hi persones externes a l'Administració de la Generalitat.

Pel que fa a les funcions, l'Estratègia també preveu en la seva actuació 18 "Anonimitzar les bústies ètiques del codi de conducta d'alts càrrecs i personal directiu públic i de contractació pública així com la bústia de denúncies de males pràctiques en matèria de funció pública i altres d'entitats del sector públic.”. Aquesta actuació ha estat desplegada mitjançant l'Acord GOV/96/2020, de 21 de juliol, pel qual s'anonimitzen les bústies ètiques del Codi de conducta dels alts càrrecs i del personal directiu de l'Administració de la Generalitat i de les entitats del seu sector públic i del Codi de principis i conductes recomanables en la contractació pública, així com la bústia de la Inspecció General de Serveis de Personal de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic, i se n'aproven les Normes reguladores. Aquest Acord configura el CAEP com a òrgan gestor amb una sèrie de requeriments i d'obligacions. La posada en marxa de la bústia anònima reforça el seu paper en el desenvolupament de les actuacions exploratòries i preliminars que poguessin substantivar un procediment sancionador d'acord amb les previsions de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. Uns altres elements derivats de la bústia anònima són el reforçament de la confidencialitat dels membres, que ja existia en la regulació anterior, i la protecció dels membres en assumir la seva funció investigadora i, eventualment, de proposta d'imposició de sancions.

En la modificació de la composició, es preveu que formin part del Comitè Assessor d'Ètica Pública dues persones de reconegut prestigi en l'àmbit de l'ètica, la integritat i la transparència que, en el desenvolupament de les seves funcions, poden emetre informes per a l'elaboració de les respostes, resolucions o dictàmens del Comitè. Per aquest motiu és necessari acordar l'adopció de mesures que permetin la compensació d'aquestes persones sense cap vinculació funcional ni orgànica amb l'Administració de la Generalitat.

L'Acord del Govern de 16 de juny de 2015, sobre drets de naturalesa econòmica per la concurrència a reunions d'òrgans col·legiats o a consells d'administració de l'Administració de la Generalitat i de les entitats, ens o empreses del seu sector públic, estableix, de conformitat amb l'apartat 2.6 de la disposició addicional 21a de la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic, en la redacció que en dona l'article 63 de la Llei 3/2015, de l'11 de març, que no s'abonin drets d'assistència per la concurrència a reunions d'òrgans col·legiats de l'Administració de la Generalitat. L'Acord del Govern de 30 d'agost de 2016 modifica l'Acord del Govern de 16 de juny de 2015 i estableix que són objecte d'indemnització l'elaboració de dictàmens, informes, propostes de resolucions i laudes arbitrals per part de membres dels òrgans col·legiats o unipersonals. També estableix que la quantia de les indemnitzacions per aquest concepte es fixa per acord del Govern de la Generalitat. Mentre no s'aprovi un règim de rescabalament comú, les quanties i el procediment de meritació i abonament són els que estableixen les normes i els acords sectorials vigents sobre drets d'assistència als òrgans esmentats.

Aquest Acord produeix efectes el mateix dia de la seva publicació al DOGC, és a dir, el dia 23 de desembre de 2021.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu l'acord
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC