• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
S'estableixen les bases de les subvencions destinades al finançament del 'Programa de primera experiència professional en les administracions públiques', de contractació de persones joves aturades en el si dels serveis prestats per aquestes administracions públiques, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència
S'estableixen les bases de les subvencions destinades al finançament del 'Programa de primera experiència professional en les administracions públiques', de contractació de persones joves aturades en el si dels serveis prestats per aquestes administracions públiques, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència


Ordre EMT/246/2021, de 27 de desembre, publicada al DOGC número 8572, 28 de desembre de 2021

28/12/2021

Aquesta ordre regula el «Programa de primera experiència professional en les administracions públiques» i estableix les bases que han de regir la concessió de subvencions públiques destinades a finançar aquest programa pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya. Per això, aquesta ordre, en tant que estableix les bases reguladores per a la concessió de les subvencions, mitjançant les quals es finança el Programa, regula tots aquells aspectes que tant la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, com el Reglament de la Llei general de subvencions, aprovat per l'RD 887/2006, de 21 de juliol, disposen com el seu contingut obligatori.

En particular, es preveu que la concessió i justificació de la subvenció es realitzi a través del règim de mòduls, d'acord amb el que s'estableix als articles 76 a 79 del Reglament de la Llei general de subvencions, el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya i l'Ordre ECO/172/2015, de 3 de juny, sobre les formes de justificació de subvencions. Per implementar aquest règim, en aquesta ordre s'estableixen com a mòduls les quantitats que configuren els costos unitaris per persona contractada participant determinats en l'informe tècnic elaborat pel Servei Públic d'Ocupació Estatal per a aquest programa.

A aquestes bases reguladores seran aplicables, així com a les convocatòries que es publiquin en la seva aplicació, l'RDLL 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s'aproven mesures urgents per a la modernització de l'administració pública i per a l'execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència en les regles que ajudin a agilitar i flexibilitzar la tramitació de les subvencions finançables amb fons europeus. D'acord amb aquest Reial decret llei i, en aplicació del seu article 62, les subvencions objecte d'aquesta Ordre es tramitaran segons el procediment de concurrència no competitiva establert en aquest article, en tant es tracta de subvencions relacionades finançables amb fons europeus, regulades per la Llei 38/2003, de 17 de novembre, l'objecte del qual és finançar actuacions concretes que no requereixen valoració comparativa amb altres propostes, per la qual cosa les resolucions de concessió es dictaran per ordre de presentació de sol·licituds, una vegada realitzades les comprovacions de concurrència de l'actuació subvencionable i el compliment de la resta de requisits exigits, fins a l'esgotament del crèdit pressupostari assignat en la convocatòria.

Així, serà objecte de les subvencions regulades en aquesta norma, la contractació per administracions públiques i entitats del sector públic institucional de persones joves desocupades, més grans de 16 i menors de 30 anys, en la modalitat de contracte en pràctiques, pel que fa als costos laborals, d'acord amb el que preveu l'article 4.2. Així mateix, podrà ser objecte de subvenció la tutoria de les persones contractades durant els tres primers mesos de la relació laboral, amb la finalitat de garantir un servei de suport a la persona jove, mitjançant l'acompanyament personal i l'assessorament inicial durant el procés d'incorporació al treball, d'acord amb el que preveu l'article 4.3.

L'àmbit d'aplicació d'aquesta ordre és tot el territori de Catalunya i s'estén a totes les administracions públiques catalanes.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu l'ordre
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC