• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
S'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades al finançament del programa 'Ocupació + Transformació' referent a les inversions del Component 23 'Nous projectes territorials per al reequilibri i l'equitat. Emprenedoria i microempreses' a Catalunya, en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència
S'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades al finançament del programa 'Ocupació + Transformació' referent a les inversions del Component 23 'Nous projectes territorials per al reequilibri i l'equitat. Emprenedoria i microempreses' a Catalunya, en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència


Ordre EMT/247/2021, de 27 de desembre, publicada al DOGC número 8572, 28 de desembre de 2021

28/12/2021

La línia d'inversió "Nous projectes territorials per al reequilibri i l'equitat. Emprenedoria i microempreses” abasta actuacions per a la promoció de projectes d'emprenedoria que abordin el repte demogràfic i facilitin la transformació productiva, especialment cap al desenvolupament de l'economia verda i digital, a través de projectes de la capacitació agrària, desenvolupament local sostenible per a la fixació de la població al territori, així com iniciatives d'economia social de promoció d'accions culturals i artístiques, iniciatives de transició ecològica, de turisme rural i patrimoni artístic, entre d'altres, o projectes d'emprenedoria dinamitzadors del desenvolupament local sostenible. Aquests projectes poden incloure accions d'emprenedoria social i autònoms, estudi de mercat laboral, agents de promoció i desenvolupament local, ajuts a cooperatives o microempreses, accions de difusió i fòrums de treball o conferències.

L'objectiu d'aquest projecte és promoure el manteniment de l'ocupació, així com facilitar la continuïtat de projectes empresarials que ofereixin creació d'ocupació estable. Aquesta Ordre té com a finalitat regular les bases per a la convocatòria de subvencions per al finançament d'aquest projecte a Catalunya i estableix les bases que han de regir la concessió de subvencions públiques destinades a finançar el programa "Ocupació + Transformació” promogut per la Direcció General de Relacions Laborals, Treball Autònom, Seguretat i Salut Laboral del Departament d'Empresa i Treball. Aquest projecte té com a finalitat el manteniment de l'ocupació en microempreses i empreses d'emprenedoria, que desenvolupin la seva activitat a Catalunya, quan es comprometin a facilitar la transició de la seva activitat productiva cap a l'economia verda o digital. Per a això, es cobrirà part del salari corresponent als treballadors, mentre l'empresa o entitat emprèn actuacions encaminades a facilitar la seva transició cap a una producció més respectuosa amb el medi ambient o més digitalitzada, a fi de promoure la continuïtat en l'ocupació d'aquestes persones treballadores i que els costos salarials associats a la seva contractació no suposin un element limitador al manteniment de l'empresa vinculat inevitablement a les noves formes de producció, especialment després del negatiu impacte econòmic de la crisi de la COVID-19.

Aquesta Ordre contribueix al compliment de l'objectiu núm. 346 de la Decisió d'execució del Consell relativa a l'aprovació de l'avaluació del Pla de recuperació i resiliència d'Espanya (Council Implementing Decision-CID) que almenys 64.000 empreses hagin completat el "Programa territorial per al reequilibri i l'equitat per a emprenedoria i microempreses”, la qual cosa implica que a Catalunya li correspon atendre 10.022 iniciatives durant el període 2021-2023, d'acord amb l'annex II de l'Ordre TES/897/2021, de 19 d'agost.

La present Ordre recull les activitats objecte de la subvenció, així com el procediment de concessió dels ajuts. En aquest sentit, l'Ordre esmentada estableix les bases reguladores per a la concessió d'aquestes subvencions d'acord amb el que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el Reglament que la desplega, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol; igualment, i atès que es tracta de finançament amb fons públics, es recullen les mesures de seguiment per mesurar l'eficàcia dels fons esmentats. En particular, es preveu que la concessió i justificació de la subvenció es faci a través del règim de mòduls, d'acord amb el que estableixen els articles 76 a 79 del Reglament de la Llei general de subvencions. Per implementar l'esmentat règim, en aquesta Ordre s'estableixen com a mòduls les quantitats que configuren el cost unitari segons l'informe tècnic realitzat pel Servei Públic d'Ocupació Estatal per calcular els costos unitaris esmentats. Atès que els fons públics esmentats procedeixen del Mecanisme de Recuperació i Resiliència europeu, és aplicable a aquestes bases reguladores, així com a les convocatòries que es publiquin en la seva aplicació, el Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s'aproven mesures urgents per a la modernització de l'administració pública i per a l'execució del Pla de recuperació, transformació i resiliència, en les mesures que agiliten i flexibilitzen la tramitació de les subvencions finançables amb fons europeus.

Aquesta Ordre entra en vigor l'endemà de la seva publicació al DOGC.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu l'ordre
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC