• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Ajuts destinats a pal·liar la pobresa energètica de persones consumidores vulnerables en concepte de bo social tèrmic corresponents a l'any 2021
Ajuts destinats a pal·liar la pobresa energètica de persones consumidores vulnerables en concepte de bo social tèrmic corresponents a l'any 2021


Resolució ACC/2750/2022, de 21 de juny, publicada al DOGC número 8753 , de 15 de setembre de 2022

15/09/2022

Es gestiona el pagament dels ajuts destinats a pal·liar la pobresa energètica de persones consumidores vulnerables en concepte de bo social tèrmic corresponents a l'any 2021 a favor de les persones que siguin beneficiàries del bo social d'electricitat previst a l'article 45 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, a 31 de desembre de 2019. Aquests ajuts es regeixen pels articles 5 a 11, ambdós inclosos, del Reial decret-llei 15/2018, de 5 d'octubre, de mesures urgents per a la transició energètica i la protecció dels consumidors.

Es publica al Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya la relació de persones beneficiàries de les quals es disposa de les dades completes per efectuar el pagament i la relació de persones beneficiàries de les quals no es disposa del número de compte bancari.

S’atorga a les persones beneficiàries el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució per renunciar a l'ajut i per esmenar o completar les dades bancàries mitjançant els formularis normalitzats establerts per a aquest tràmit que es poden presentar per mitjans telemàtics a través d'aquest enllaç de la pàgina web  o bé presencialment a les oficines d'atenció ciutadana habilitades per donar assistència per tramitar els formularis disponibles al web o qualsevol dels llocs establerts en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Una vegada transcorregut el termini s’ordenarà el pagament del bo social tèrmic a les persones beneficiàries de les quals es disposi de les dades bancaries i no en consti la renúncia.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu la resolució
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC