• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
S’aprova el temari de les proves per a la selecció de personal funcionari interí per a llocs de personal funcionari d’Administració local
S’aprova el temari de les proves per a la selecció de personal funcionari interí per a llocs de personal funcionari d’Administració local


RESOLUCIÓ PRE/3669/2022, de 21 de novembre, publicada al DOGC núm. 8800, de 24 de novembre de 2022

24/11/2022

S'aprova el temari de les proves per a la selecció de personal funcionari interí per ocupar llocs reservats a personal funcionari d'Administració local amb habilitació de caràcter nacional, subescala de secretaria intervenció, de les entitats locals a Catalunya.

El gran nombre de vacants en llocs reservats a personal funcionari d'Administració local amb habilitació de caràcter nacional a Catalunya i les dificultats per a la seva provisió han generat la necessitat dels ens locals de cobrir-los a través d'altres procediments establerts a la normativa vigent, entre els quals figuren els nomenaments interins.

L'article 92 bis 7 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, atribueix a les comunitats autònomes la competència per nomenar personal interí per ocupar llocs reservats a personal funcionari d'Administració local amb habilitació de caràcter nacional, amb un procediment de selecció previ que ha de garantir el compliment dels principis d'igualtat, mèrit, capacitat i publicitat en la selecció de les persones que, amb caràcter interí, exerceixin aquestes funcions reservades.

És voluntat del Departament de la Presidència, com a departament competent en matèria d'Administració local, donar resposta a la problemàtica generada a Catalunya pel nombre de places vacants en llocs reservats, amb la constitució d'una relació de candidats que faciliti als ens locals que així ho demanin la seva cobertura temporal mitjançant els nomenaments interins, d'acord amb els principis constitucionals d'accés a la funció pública i amb ple respecte a l'autonomia local.

Per tot plegat la Resolució aprova i fa públic el temari de les proves per a la selecció de personal funcionari interí per ocupar llocs reservats a personal funcionari d'Administració local amb habilitació de caràcter nacional, subescala de secretaria intervenció, de les entitats locals a Catalunya, que figura en el seu annex.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu resolució
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC