• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Es modifica el decret que regula la denominació, els símbols i el Registre d'ens locals de Catalunya
Es modifica el decret que regula la denominació, els símbols i el Registre d'ens locals de Catalunya


DECRET 344/2022, de 22 de novembre, publicat al DOGC núm. 8800, de 24 de novembre de 2022

24/11/2022

Les modificacions que s'introdueixen en aquest nou decret tenen per objectiu millorar i agilitzar la tramitació dels expedients d'oficialització dels símbols dels ens locals mitjançant un procediment tècnic adequat i eficaç que respecti les normes heràldiques i vexil·lològiques que compten amb segles de tradició, que afirmi i respecti el caràcter i la singularitat de cadascuna de les entitats locals, i que enriqueixi el patrimoni cultural local.

Entre les novetats principals que incorpora aquest nou decret hi ha la supressió de la necessitat que la memòria informe tècnica sobre l'escut o bandera que ha de formar part de l'expedient l'elabori un especialista en heràldica o vexil·lologia.

Alhora, es determina la competència de la persona titular del departament competent en matèria d'Administració local per resoldre l'expedient d'oficialització de l'escut o la bandera quan l'ens local presenta al·legacions a l'informe desfavorable de l'Institut d'Estudis Catalans sobre la seva proposta. S'introdueix també un precepte segons el qual l'informe de l'Institut d'Estudis Catalans no serà preceptiu quan la proposta de símbol aprovada per l'ens local s'adeqüi al criteri expressat per l'IEC en un informe anterior. Es disposa que, en el cas que l'informe que emet l'Institut d'Estudis Catalans sigui desfavorable a la proposta aprovada per l'ens local, el departament competent en matèria d'Administració local l'ha de fer arribar a l'ens local per tal que aquest pugui formular les al·legacions que consideri oportunes, en el termini d'un mes, en defensa del seu acord o bé modificar la proposta inicial d'acord amb els criteris que reculli l'informe de l'Institut d'Estudis Catalans.

En relació amb els ens que poden adoptar un emblema com a símbol local, se substitueix la referència existent als consorcis de caràcter local en la redacció originària de l'article 18.2 del Decret 139/2007 per la d'ens amb personalitat jurídica pròpia adscrits a un ens local, en la qual s'inclouen altres tipologies d'ens que integren el sector públic local.

Així mateix, s'incorporen les adaptacions derivades de la nova denominació del Registre del sector públic local de Catalunya, com a conseqüència de l'aprovació del Decret 95/2015, de 9 de juny, pel qual es regula el Registre del sector públic local de Catalunya, que va derogar el títol III del Decret 139/2007, que regulava el Registre d'ens locals.

D'acord amb el caràcter singular d'Aran, reconegut tant per l'Estatut d'autonomia com per la Llei 1/2015, del 5 de febrer, del règim especial d'Aran, es modifica la disposició addicional primera del Decret, atès que l'oficialització dels escuts dels ens locals d'Aran es regeix per la normativa aprovada pel Conselh Generau d'Aran.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu Decret
Consultar Codi de Règim Local
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC