• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Mesures destinades a les activitats d'educació en el lleure en les que participen menors de 18 anys per reduir riscos de propagació de la COVID-19
Mesures destinades a les activitats d'educació en el lleure en les que participen menors de 18 anys per reduir riscos de propagació de la COVID-19


El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, el Departament de Salut, el Departament d'Interior i el PROCICAT han definit conjuntament un seguit de línies generals que han d'aplicar, durant el context excepcional actual, les entitats organitzadores i promotores. Aquestes mesures es poden trobar al document “Criteris generals per a l’organització de les activitats de lleure educatiu estiu 2020” i als protocols específics que el desenvolupen (Resolució TSF/1198/2020e 2 de juny, publicada al DOGC número 8146, de 3 de juny)

03/06/2020

Es considera essencial fixar les condicions amb les que es podran desenvolupar aquestes activitats mentre duri aquesta situació. L'objectiu és doble: d'una banda, es vol assegurar que les activitats de lleure educatiu es puguin dur a terme amb les garanties de seguretat adequades, tant per als infants i adolescents com per a les persones que en tenen cura. D'altra banda, es pretén facilitar el màxim possible la programació i preparació d'aquestes activitats per part de les entitats organitzadores i promotores.

L'adaptació de les activitats d'educació en el lleure a aquestes noves mesures i circumstàncies implica l'aplicació provisional d'un règim excepcional, el qual s'estableix en la present resolució.

Equip de dirigents:

• En els grups que participen en les activitats d'educació en el lleure, hi ha d'haver sempre present a l'activitat, com a mínim, una persona dirigent per cada deu participants i una persona dirigent més per fracció inferior a deu participants. Això sens perjudici que la persona responsable de l'activitat i l'equip de dirigents han d'estar presents durant la realització de totes les activitats.

• En el cas que, en aplicar el càlcul de les ràtios previstes al Decret 267/2016, de 5 de juliol, de les activitats d'educació en el lleure en les quals participen menors de 18 anys, el resultat sigui un únic dirigent, cal necessàriament la presència d'una segona persona dirigent.

Instal·lacions juvenils:

• Les instal·lacions inscrites al Registre d'instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves, en les quals s'han de dur a terme les activitats amb pernoctació, poden habilitar espais complementaris temporals als que consten en l'esmentat registre per tal d'adequar-se als requisits establerts pel PROCICAT.

• Aquests espais es poden utilitzar provisionalment per dur a terme les funcions que es realitzen normalment a la instal·lació, sempre i quan no superin l'aforament màxim permès, i en el cas de pernoctació, es compleixin els requisits de l'article 7 del Decret 267/2016, de 5 de juliol.

• Sens perjudici del que disposa l'apartat anterior, i en cas que sigui necessari, les activitats previstes a l'article 8 del Decret 267/2016, de 5 de juliol, es poden dur a terme en instal·lacions cedides per les administracions públiques, com escoles, pavellons esportius, centres cívics o similars. Aquestes instal·lacions han de complir amb les condicions de seguretat establertes pel PROCICAT.

Documentació obligatòria durant l'activitat:

• Com a documentació obligatòria durant la realització de l'activitat que ha de tenir la persona responsable, s'afegeix a la prevista per l'article 12 del Decret 267/2016, de 5 de juliol, una declaració responsable, formalitzada en el model que facilita la Direcció General de Joventut i signada per la persona que tingui la potestat parental, la tutela o que tingui encarregat legalment l'exercici de les funcions tutelars o de guarda de la persona participant menor d'edat.

• La declaració responsable ha d'indicar, d'una banda, que es coneix el context de pandèmia provocat per la COVID-19 i els riscos que comporta en les activitats d'educació en el lleure on participen menors de 18 anys. D'altra banda, que amb caràcter previ a l'inici de l'activitat, l'infant reuneix els requisits de salut establerts específicament pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

Formació a distància:

• Els mòduls teòrics dels cursos de formació de monitors, monitores, directors i directores d'educació en el lleure infantil i juvenil es poden realitzar en la seva totalitat en la modalitat de formació a distància. En tot cas, es considera escollida aquesta opció quan més del 33% de la durada d'almenys un mòdul es realitza a través de la formació a distància.

• Les escoles d'educació en el lleure poden sol·licitar el canvi de modalitat per eines telemàtiques a l'òrgan competent en matèria de joventut, que l'autoritzarà sempre i quan valori que l'entitat disposa de les eines suficients per dur a terme la formació en aquesta modalitat amb total qualitat i garanties.

• El nombre màxim de cursos impartits per una escola d'educació en el lleure en la modalitat de formació a distància, des de la declaració de l'estat d'alarma fins la finalització de la vigència d'aquesta Resolució, no pot superar el total de cursos efectuats per la mateixa escola durant el mateix període de l'any anterior. En qualsevol cas, com a mínim es permet un curs per escola.

• El nombre màxim d'alumnes permesos per curs és de trenta-cinc.

Vigència:

El que es disposa en aquesta resolució resta vigent fins que les autoritats sanitàries corresponents estableixin que deixen de ser necessàries les mesures de protecció i prevenció per fer front a la COVID-19 en l'àmbit formatiu i de l'educació en el lleure.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu la resolució
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC