• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Bases reguladores per a la concessió de subvencions per a projectes de prevenció i preparació per a la reutilització de residus municipals
Bases reguladores per a la concessió de subvencions per a projectes de prevenció i preparació per a la reutilització de residus municipals


Resolució 3755/2021 de 17 de desembre publicada al DOGC número 8569 de 23 de desembre

23/12/2021

La finalitat principal d'aquesta subvenció és fomentar la prevenció i la preparació per a la reutilització de residus municipals i, per tant, contribuir a assolir una gestió més sostenible i un estalvi de recursos naturals, i, alhora, complir els objectius establerts a la normativa vigent.

Aquesta línia de subvenció té com a objecte:

1.1 Respecte dels ens locals: fomentar la planificació d'actuacions de prevenció de residus municipals i la seva implantació, i el desenvolupament d'activitats de preparació per a la reutilització (PxR) de residus municipals.

1.2 Respecte de les entitats sense ànim de lucre i les universitats: fomentar el desenvolupament d'actuacions de prevenció de residus municipals.

Són subvencionables les actuacions següents desenvolupades per ens locals:

Actuació A) L'elaboració o actualització de plans locals de prevenció (PLP) de residus municipals, sempre que vagi acompanyada de la implantació de com a mínim una actuació de prevenció i/o preparació per a la reutilització B), C), D) i/o E). Els PLP han de ser aprovats formalment per l'òrgan competent dins el termini d'execució.

Actuació B) La implantació d'actuacions de prevenció del malbaratament alimentari, previstes en els PLP ja aprovats pels ens locals i vigents, en fase de redacció o en el cas de sol·licitar també l'elaboració o actualització del PLP.

Actuació C) La implantació d'actuacions de foment de la reutilització d'objectes (R), previstes en els PLP ja aprovats pels ens locals i vigents, en fase de redacció o en el cas de sol·licitar també l'elaboració o actualització del PLP.

Actuació D) El desenvolupament d'activitats de preparació per a la reutilització (PxR) de residus. Actuació E) Altres actuacions de prevenció de residus municipals, previstes en els PLP ja aprovats pels ens locals i vigents, en fase de redacció o en el cas de sol·licitar també l'elaboració o actualització del PLP.

El període d'execució de l'activitat/projecte/actuació és de 24 mesos a partir de la data de resolució d'atorgament.

Poden optar a les subvencions regulades en aquestes bases, entre d’altres: Els ens locals de Catalunya (els ajuntaments, les entitats municipals descentralitzades, els consells comarcals, les mancomunitats de municipis, els consorcis i les diputacions, entre d'altres) que vulguin dur a terme un projecte de prevenció o de preparació per a la reutilització de residus municipals en l'àmbit de les seves competències. Un ens local no pot concórrer a la convocatòria de manera simultània i pel mateix concepte de manera individual i alhora a través d'un ens supramunicipal.

L'import de la subvenció és d'un màxim del 75% (IVA inclòs) de cadascuna de les despeses acceptades de cada actuació subvencionada i té caràcter dinerari, fins a un import màxim de seixanta mil euros (60.000,00€).

En el cas concret de construcció de centres de reutilització i la seva implantació per part d'ens locals i entitats sense ànim de lucre i universitats, l'import de la subvenció és d'un màxim del 75% (IVA inclòs) del total del pressupost acceptat i fins a un import màxim de cent cinquanta mil euros (150.000,00 €).

El finançament de les actuacions queda establerta a la base reguladora 5.2.

Per als ens locals, són subvencionables:

a) El cost laboral del personal propi: exclusivament les persones i el temps dedicat a la coordinació i execució del projecte subvencionat.

b) Els materials necessaris per a la realització de les actuacions de prevenció i PxR, incloent els materials de comunicació, la compra d'equips, les eines, els elements de separació i emmagatzematge de productes i/o residus destinats a la reutilització o bé a la PxR, entre d'altres, vinculats directament a les accions.

c) Les altres despeses necessàries per a la realització de les actuacions de prevenció i PxR, incloent les campanyes de comunicació, els tallers de prevenció i PxR, la construcció de centres de reutilització i la seva implantació sempre que no es trobin ubicats a la deixalleria, entre d'altres, vinculats directament a les accions.

d) Despeses indirectes. Poden ser subvencionables les despeses generals i els costos indirectes fins a un màxim del 5% del pressupost total subvencionable del projecte, sense necessitat de justificació.

Les sol·licituds s'han de presentar de la manera següent: a) En el cas d'ens locals, les sol·licituds, acompanyades de la documentació que preveu l'apartat 9 de les bases, s'han de presentar segons el model normalitzat que és a disposició de les persones interessades a l'Extranet de les administracions públiques de Catalunya, EACAT.

La documentació que cal presentar és la que s’indica a la base 9.

En tot el que no preveuen expressament aquestes bases, hi són aplicables les disposicions següents: el capítol IX del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre; l'Ordre ECO/172/2015, de 3 de juny, sobre les formes de justificació de subvencions, modificada per l'Ordre VEH/79/2020, de 9 de juny; els preceptes de caràcter bàsic de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i del Reglament de desplegament de la Llei esmentada, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol; la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions, i la resta de normativa aplicable.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu la resolució
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC