• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Pla de salut de Catalunya 2021-2025
Pla de salut de Catalunya 2021-2025


Acord GOV/210/2021, de 21 de desembre, publicat al DOGC número 8569 de 32 de desembre de 2021: s'aprova el Pla de salut de Catalunya 2021-2025

23/12/2021

S’acorda aprovar el Pla de salut de Catalunya 2021-2025, que s'adjunta annex a aquest Acord. El desenvolupament del Pla s'ha d'ajustar a les disponibilitats establertes anualment per la Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya. Així mateix, en el marc de les estratègies definides pel Pla i per assolir-ne els objectius, el Departament de Salut i les entitats del seu sector públic poden reassignar funcions d'empleats públics vinculades al disseny, desenvolupament, execució i avaluació d'aquells projectes d'interès comú que requereixin de l'aprofitament i l'optimització del coneixement i l'expertesa dels recursos del sistema sanitari. Aquestes reassignacions es duran a terme d'acord amb el procediment establert a la disposició addicional vint-i-sisena del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública, i d'acord amb la normativa laboral i de funció pública aplicable.

Aquest acord es publica al DOGC, tret del seu annex, que es pot consultar a través de la pàgina web del Departament de Salut, i està a disposició de les persones interessades a la Direcció General de Planificació en Salut del Departament de Salut (travessera de les Corts, 131-159, pavelló Ave Maria, 08028 Barcelona).

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu Acord
Resum gràfic


BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC