• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Bases de les subvencions per compensar les pèrdues per la reducció de taquillatges en espais escènics i musicals durant el període de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19
Bases de les subvencions per compensar les pèrdues per la reducció de taquillatges en espais escènics i musicals durant el període de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19


Resolució CLT/81/2022, de 21 de gener, publicada al DOGC número 8592, de 26 de gener

26/01/2022

Es deroguen les bases publicades mitjançant les resolucions següents:

a) Resolució CLT/3058/2020, de 25 de novembre, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions per compensar les pèrdues per la reducció forçada dels aforaments en espais escènics i musicals amb motiu de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

b) Resolució CLT/3332/2020, de 16 de desembre, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aprova la modificació de les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions per compensar les pèrdues per la reducció forçada dels aforaments en espais escènics i musicals amb motiu de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

c) Resolució CLT/394/2021, de 13 de febrer, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aprova la segona modificació de les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions per compensar les pèrdues per la reducció forçada dels aforaments en espais escènics i musicals amb motiu de la crisi sanitària ocasionada per la COVID19.

d) Resolució CLT/1186/2021, de 22 d'abril, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aprova la tercera modificació de les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions per compensar les pèrdues per la reducció forçada dels aforaments en espais escènics i musicals amb motiu de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

e) Resolució CLT/1614/2021, de 21 de maig, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aprova la quarta modificació de les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions per compensar les pèrdues per la reducció forçada dels aforaments en espais escènics i musicals amb motiu de la crisi sanitària ocasionada per la COVID19.

f) Resolució CLT/3033/2021, d'1 d'octubre, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aprova la cinquena modificació de les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions per compensar les pèrdues per la reducció forçada dels aforaments en espais escènics i musicals amb motiu de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

L'objecte d'aquestes bases és la concessió de subvencions per contribuir econòmicament a compensar la reducció d'ingressos corresponents als concerts i espectacles de pagament realitzats en espais escènics i musicals del territori de Catalunya que, per la crisi sanitària ocasionada pel brot epidèmic de la COVID-19 i les mesures especials de reducció d'aforament de les autoritats sanitàries per contenir la pandèmia, han patit una reducció dels taquillatges o que s'han cancel·lat per motius mèdics relacionats amb la COVID-19.

Poden optar a aquestes subvencions les persones físiques o jurídiques, públiques i privades, que organitzen concerts o espectacles de pagament i que han decidit mantenir les activitats culturals d'arts escèniques i musicals malgrat que han patit una reducció dels taquillatges de l'espai escènic o musical on es realitzen, o bé que han hagut de cancel·lar les representacions per motius mèdics relacionats amb la COVID-19. No poden optar a aquestes subvencions les entitats participades pel sector públic de la Generalitat de Catalunya.

L'import de la subvenció es calcula de la manera següent: a) Es calcula el nombre d'entrades que representen per a cada espai escènic o musical el 16% del seu aforament oficial. b) La quantia de la subvenció és el resultat de multiplicar el nombre d'entrades esmentat a l'apartat a pel preu de les entrades que estableix l'apartat c i pel nombre de representacions o actuacions que es facin o es programin, segons el que es declari a la memòria econòmica a què fa referència la base 6.1.a).

L'import de la subvenció es calcula de la manera següent:

a) Es calcula el nombre d'entrades que representen per a cada espai escènic o musical el 16% del seu aforament oficial.

b) La quantia de la subvenció és el resultat de multiplicar el nombre d'entrades esmentat a l'apartat a pel preu de les entrades que estableix l'apartat c i pel nombre de representacions o actuacions que es facin o es programin, segons el que es declari a la memòria econòmica a què fa referència la base 6.1.a).

c) S'estableix el preu de les entrades del concert o espectacle, als efectes de calcular l'import de la subvenció, independentment del preu real de les entrades venudes:

c.1) Aforament de menys de 400 localitats: 15 euros.

c.2) Aforament entre 400 i 1.000 localitats: 20 euros.

c.3) Aforament de més de 1.000 localitats: 25 euros.

c.4) Per a les activitats que inclou la programació escolar i extraescolar, independentment de l'aforament de l'espai: 4 euros.

La quantia mínima de la subvenció per cada representació o actuació és de 600 euros, independentment del resultat del càlcul de l'import de la subvenció que estableix la base 4.1, excepte en el cas de les activitats que inclou la programació escolar i extraescolar, en què la quantia mínima de la subvenció per cada representació o actuació és de 300 euros.

La quantia màxima de la subvenció per cada representació o actuació és de 10.000 euros.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu la resolucio
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC