PDF
Memòries de gestió
Memoria activitats 2013.pdf
Memoria activitats 2014.pdf
Memoria activitats 2015.pdf
Memoria activitats 2016.pdf
Memoria activitats 2017.pdf
Memòria activitats 2018.pdf
Memòria activitats 2019.pdf
Memòria activitats 2020.pdf
Memòria activitats 2021.pdf
Memòria activitats 2022.pdf
PDF
Compareixences parlamentàries
Proposicio de llei regulacio regim inelegibilitat incompatibilitats....pdf
Projecte de llei canvi climatic.pdf
Proposicio de llei creacio agencia catalana de proteccio social.pdf
Proposicio de llei associacions persones consumidides cannabis.pdf
Projecte de llei arquitectura.pdf
Projecte de llei universalitzacio assistencia sanitaria.pdf
Projecte de llei de ports i de transport en aigues maritimes i continentals.pdf
Projecte de llei de comerc serveis i fires.pdf
Projecte de llei mesures urgents en materia de contratacio publica.pdf
Proposicio de llei supressio Consell Comarcal Barcelones.pdf
Proposició Llei espais agraris.pdf
Projecte de llei de creació de l'Agència de Salut Pública de Catalunya.pdf
Projecte de llei d'ordenació del litoral.pdf
Proposició llei agencia patrimoni natural.pdf
Projecte de llei de facilitació de l'activitat econòmica.pdf
Proposició llei d'estabilització treballadors_es del sector públic.pdf
Proposició de llei de millora urbana.pdf
Proposició llei modificació Llei 14 2017 Renda Garantida Ciutadania.pdf
Projecte de llei composició Consell Educació Catalunya.pdf
Proposició de llei per a garantir el retorn social del rescat bancari.pdf
Proposició de Llei del Tercer Sector Social de Catalunya.pdf
Projecte de llei de memòria democràtica.pdf
Projecte de llei d'elaboració de disposicions normatives.pdf
PDF
Informes de l'FMC
Competencies en educació-salut-serveis socials després de l'LRSAL.pdf
Incidència-LRSAL-personal-eventual.pdf
Informe-retribucions.pdf
Participacio-ens-locals-tributs-estat.pdf
Document de contrast_Jornades de debat GovernsLocals_cat.pdf
Observacions_AvLlei Escola Nacional Enric Prat de la Riba.pdf
Al·legacions_AvLleiTerritori.pdf
PDF
Activitat
Memoria activitats i gestió_2014_aprovada.pdf
Informe activitats FMC gener-maig 2015.pdf
Informe d'activitats_gener_2016.pdf