PDF
Informació econòmica i pressupostària
Comptes de l'FMC exercici econòmic 2013.pdf
Pressupost de l'FMC exercici econòmic 2014.pdf
Liquidacio_ pressupost_2014.pdf
Pressupost 2015_aprovat.pdf
Pressupost refós exercici_2015.pdf
Informe-auditoria-comptes-anuals-2014-carta-recomanacions.pdf
Liquidació pressupost exercici 2015.pdf
Pressupost FMC 2015_prorrogat.pdf
Resum_executiu_memoria_economica_pla_formacio_2015.pdf
Informe-auditoria-comptes-anuals-2015-carta-recomanacions.pdf
Pressupost entitat 2016_aprovat.pdf
Padro_quotes_associats_2016.pdf
Pressupost FMC 2016_prorrogat.pdf
Liquidació_pressupost_FMC_2016.pdf
Expedient atorgament beques master public compliance de la UB.pdf
Padró_quotes_associats_2017.pdf
Pressupost_FMC_2017_aprovat.pdf
Plantilla personal FMC_2017.pdf
Informe-auditoria-comptes-anuals-2016-carta-de-recomanacions.pdf
Resum_executiu_memoria_economica_pla_formacio_2016.pdf
Pressupost FMC 2017_prorrogat.pdf
Liquidació_pressupost_FMC_2017.pdf
Padró_quotes_associats_FMC_2018.pdf
Liquidació padró quotes associats 2017_27abril2018.pdf
Informe-Auditoria-comptes-anuals-2017-carta-de-recomanacions.pdf
Pressupost 2018-aprovat.pdf
Resum_executiu_memòria_econòmica_Pla_de_Formació_2017.pdf
Pressupost FMC 2018 prorrogat.pdf
Liquidació_pressupost_exercici_2018.pdf
Liquidació padró quotes associats 2018_1març2019.pdf
Padró_quotes_associats_2019.pdf
Resum_executiu_memòria_econòmica_Pla_de_Formació_2018.pdf
Informe-Auditoria-Comptes-anuals-2018-carta-de-recomanacions.pdf
Pressupost 2019-aprovat.pdf
Liquidació_pressupost_exercici_2019.pdf
Padró_quotes_associats_2020.pdf
Informe_Auditoria_Comptes_Anuals_2019.pdf
Pressupost_FMC_exercici_2020.pdf
Resum_executiu_memòria_econòmica_Pla_de_Formació_2019.pdf
Acord_Indemnitzacions_assistència_òrgans_govern.pdf
Acord_Creació_Comissió_Presidència.pdf
Liquidació_pressupost_FMC_2020.pdf
Padró_quotes_associats_2021.pdf
Pressupost_FMC_exercici_2021.pdf
Informe_Auditoria_Comptes_Anuals_2020.pdf
Liquidació_pressupost_FMC_2021.pdf
Padró_quotes_associats_ 2022.pdf
Pressupost_exercici_2022.pdf
Informe_Auditoria_Comptes_Anuals_2021.pdf
Padró_quotes_associats_2023.pdf
Pressupost_exercici_2023.pdf
Liquidació_Pressupost_FMC_2022.pdf
Informe_Auditoria_Comptes_Anuals_2022.pdf
Padró_quotes_associats_2024.pdf
Liquidació_Pressupost_FMC_2023.pdf
Pressupost_FMC_exercici_2024.pdf